تبلیغات
وبلاگ شخصی قدرت اله محمودلو
وبلاگ شخصی قدرت اله محمودلو

نمونه سوالات رشد معلم شماره   مهروآبان  ماه 91  کددوره : 91401018  -   16ساعت  -تهیه : قدرت اله محمودلو

1-      مشخصات وصفات  افراد غیر موفق ازنظر ترمن واودن  رانام ببرید. 1-نداشتن اعتماد به نفس2-ناتوانی درادامه انجام کاربه طورمنظم یانداشتن پشتکار3-بی علقگی به هدف ها4-احساس حقارت

2-     معیارشناخت کودکان باهوش کدامها هستند؟ قدرت خلاقانه-استعدادرهبری وکارهای فیزیکی یامکانیکی-قدرت نویسندگی استعدادهنری واموختن زبان خارجی وعلوم وریاضیات

3-   خصوصیات کودکان باهوش ازنظر لویس ترمن:1-وضع جسمانی کودکان باهوش بهتر ازکودکان عادی است2-توانایی کودکان باهوش درتست های مربوط به قرائت وتکلم وحساب وعلوم وادبیات وهنر به کودکان متوسط بارزاست 3-توجه کودکان تیز هوش چند جانبه است درخواندن کتابها وجمع آوری مجموعه های مختلف وعلاقه به انواع سرگرمی ها وبازی ها ونمایش ها موفقیت بیشتری دارند4-درباره دانش ]ود کمترلاف می زنندرفتار اجتماعی سالم تری دارند

4-    اثرکدامیک ازاعضای خانواده درپیشرفت کودکان تیزهوش نقش به سزایی دارند   - پدر

5-    علت اینکه کودکان تیزهوش ازتحصیل عقب می مانند چیست ؟ بی توجهی وبی مهری پدر-ناراحتی های داخل خانواده

6-    تسریع  تحصیل کودکان تیزهوش درچه سالهایی مطلوب وعملی است؟ درمراحل آموزش ابتدایی ومتوسطه وپیش دانشگاهی که از3یا4سال تجاوز نکند(جهش)

7-   تسریع چیست؟ سرعت درطی مراحل آموزشی درمدتی کمتر ازدوره رسمی آموزش وپرورش

8-   متداول ترین تسریع درآموزش وپرورش رانام ببرید:1-جهش2-پیشرفت سریع3-پذیرفتن دانش آموز قبل ازرسیدن به سن دبستان

9-     جهش چیست ؟ گذشتن ازکلاسی به کلاس بالاتر بدون صرف یکسال تحصیلی

10-   نظرات مخالف درمورد تسریع دانش آموزان:1-تسریع موجب ژیدایش عدم تجانس سنی درگروه می شود وسبب منطبق نشدن کودک بامحیط می شود2-تسریع سبب می شودکودکان بعضی مهارت هارا کسب نکنند

11-   گزارش کونانت درسال 1959درخصوص برنامه دبیرستان های کودکان تیزهوش :   1-اختصاص فعالیت های فوق برنامه2-برنامه درسی فشرده وبه صورت واحددرسی 3-گذاشتن دروس انتخابی واجباری  4-علوم اجتماعی به همه یکسان تعلیم داده شود5-به دانش آموزان تیز هوش دروس مقدماتی دانشگاهی تعلیم داده شود6-مستعد بودن دانش اموز درکارنامه وی منعکس شود7- به ازای هر250تا300دانش آموز یک مشاور آشنا باتست های معلوماتی وجود داشته باشد

12-  در پرونده دانش آموز کدام اطلاعات نگهداری می شود-اطلاعات خانوادگی تحصیلی-بهداشتی

13- پرونده محرمانه دانش آموز فقط درنزد چه کسی نگه داری می شود؟ مشاور یا روان شناس

14-  روش های سنجش وارزشیابی را نام ببرید:تشکیل پرونده-تهیه پرسش نامه-مشاهده- نمونه برداری از رفتار- مصاحبه-کاربرد آزمونهای روانی

15- کدام روش ارزشیابی در امر تعلیم وتربیت بسیار کارآیی دارد؟ مشاهده

16-  درکدام روش ارزشیابی غالبا رفتار معلمان ودانش آموزان وتعامل بین آنها مورد مشاهده قرار می گیرد روش مشاهده

17- مشاهده برچند نوع می باشد؟ توصیفی استنباطی

18- درکدام نوع ازمشاهده از هرگونه ارزشیابی واظهارنظر درمورد کیفیت خوداری می شود؟ مشاهده توصیفی

19-  در این مشاهده رفتار فرد مورد نظر یادداشت ودرمورد چگونگی آن اظهار ونظر می شود مشاهده استنباطی

20-   کدام افراد برای شخصیت مشاهده کننده مناسب نیست ؟افرادمتعصب وآنهایی که ثبات عاطفی ندارند-افراد پیش داوروبی صبر وحوصله

21-    خطای هاله وناجوری شناختی چیست؟یعنی ایده قبلی مشاهده کننده درمورد افرادمورد مشاهده مانع ضبط وارزشیابی دقیق مشاهده شود

22- بهترین روش ارزشیابی که می توان بادانش آموزان ارتباط برقرار کرد چیست / مصاحبه

23-            درمدرسه ومراکز پزشکی وقضایی وروان درمانی بهترین روش موثرارزشیابی چیست/ روش مصاحبه

24- روشهای مصاحبه رانام ببرید؟ فردی گروهی

25-درروش مصاحبه گروهی مصاحبه کنندگان نباید از ...نفر تجاوز کند- 5یا6 نفر

26- مزایای مصاحبه گروهی چیست صرفه جویی دروقت

27-            درکدام نوع از مصاحبه ارتباط کاملا عمیق می باشد؟ مصاحبه فردی

28-            مصاحبه به چند طرح انجام می پذیرد؟ 3طرح استاندارد شده نیمه استانداردشده- استاندارد نشده

29- درکدام نوع از مصاحبه سوالات کاملا مشخص وجواب آنها بلی یانه اکتفا می شود وکسب اطلاعات سطحی می باشد؟ استاندارد شده

30-درکدام نوع از مصاحبه سوالات کاملا مشخص وجواب آنها بلی یانه اکتفا می شود به عمق مطالب توجه میشود؟ نیمه استانداردشده

31- کدام نوع از طرق مصاحبه برای آموزشگاه مناسب است ؟ نیمه استانداردشده

32-            کدام نوع از مصاحبه ها بیشتر مناسب جلسات روان درمانی ومشاوره مراجع مرکزی  می باشد؟ استاندارد نشده

33-          مصاحبه به چند طریق ضبط می شود؟یادداشت برداشتن-ضبط گفتار باضبط صوت-بدون ضبط بعداز مصاحبه مصاحبه شونده مطالب ذهنی خودرایادداشت بکند

34-           شرایط مصاحبه کننده 11مورد مندرج درمجله

35-           اولین آزمون روانی بصورت عملی راچه کسی ورچه سالی انجام داد؟ آلفرد دبینه وسیمون1905برای سنجش افراد غیرطبیعی

36-آزمونهای روانی به چند طبقه طبقه بندی می شود7طبقه  هوش-شخصیت-استعداد-علاقه وگرایش-معلومات-اجتماعی-عاطفی-ادراکی وحرکتی

37-           لزوم آزمونهای روانی ازچه زمانی احساس شد؟در جنگ جهانی دوم ×

38-           انسان آمیزه ای است از.......و........  (غریزه وخرد)

39-درسازگاری انسان بامحیط کدام عوامل بصورت یک ترکیب عمل می کنند- آمیزه وخرد یا طبیعت وتعقل

40-   هرفرد درزندگی ناپایان عمر به چند چیز نیاز دارد/ 2چیز کار- بازی

41

 پایان -ادامه سوالات سایر مجلات  متعاقبا به آدرس   WWW.ghodratallah.blogfa.com ویا www.mahmoudlou.mihanblog.com       طراح سوال  :  قدرت اله محمودلو    معاون پرورشی منطقه مرند  09148277800

71-  

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

آسیب شناسی امر به معروف ونهی ازمنکر


فصل اول : كلیات
با نگاهی گذرا به سرگذشت بشر در می یابیم كه امر به معروف و نهی از منكر از پیشینه ای به قدمت انسان برخوردار است. هدف بعثت انبیاء الهی نیز دعوت مردم به خیر ، صلاح ، توحید و بازداشتن آن ها از پیروی طاغوت بوده است.
حضور پیام آوران وحی در عرصه ی تحولات اجتماعی به اندازه ای چشمگیر است كه می توان گفت همه ی حركت های اصلاحی و دگرگونی های سازنده در جامعه بشری در پرتو امر به معروف و نهی از منكر تحقق یافته است .
امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) فرمودند :
« قِوامُ الشَرِّیعَةِ الْاَمْرُ بِالْمَعروفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْكَرِ »
قوام و جوهره ی وجودی شریعت ، امر به معروف و نهی از منكر است.
« امر به معروف » انتشار خوبی ها و افشاندن بذر نیكی ها در كشتزار جان آدمی است تا با به ثمر رسیدن هر بذر ، گلی از درون آن شكفته شود و در نتیجه جامعه گلزاری ، از ارزش ها ، نیكی ها و فضیلت ها گردد .
« نهی از منكر» بارش قطرات زلال باران بر سرزمین گنهكار است كه ، شعله های معصیت را خاموش می سازد و به گسترش تیرگی های قلبش پایان می بخشد و چنین ویژگی هایی است كه این دو فریضه ی نورانی را بر سایر فرائض امتیازی بزرگ بخشیده است .
قرآن كه در رأس كتاب های آسمانی است به طرز زیبا و شگفت آوری مسئله ی امر به معروف ونهی از منكر را از جنبه های گوناگون به تصویركشیده است.
در قرآن شریف ، آیات بسیاری در این باره آمده است .
امر به معروف و نهی از منكر از مسائل مهمی است كه در مكتب سایر پیامبران نیز به آن توجه خاص شده و از اصول اساسی دین محسوب می شود .
در اخبار و روایات اسلامی نیز موضوع امر به معروف و نهی از منكر ، مورد توجه و تأكید فراوان قرارگرفته است و با توجه به این روایات و تأكیدات فراوان آن ، به اهمیت این موضوع ومسئله بیشتر پی می بریم .
امر به معروف و نهی از منكر در عین حال كه یك دستور دینی است و برای اجرای آن شرایط و مقرراتی در شرع مقدس اسلام بیان شده است ، یك جهاد اجتماعی نیز می باشد .
« ناصر ، مكارم شیرازی : در پیامی به همایش « آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منكر » در دانشگاه سمنان، این فریضه ی الهی را از اركان مهم تعلیمات اسلام دانستند و نیز ، فرمودند : امر به معروف و نهی از منكر ، نوعی جهاد اجتماعی است كه سبب اجرای سایر احكام اسلام می گردد و به همان اندازه كه این دو فریضه اهمیت دارد آسیب های آن هم مهم است و فرمودند : توسل به شیوه های فرهنگی و استفاده از استدلال های متین ، بهترین راه برای امر به معروف و نهی از منكر است .
ایشان درپایان فرمودند: این فریضه ی الهی را كه ضامن پاكی و قداست جامعه است ، احیاء كنید و امید موفقیت همه ی شما عزیزان را از خداوند خواستارم .
بدون شك فراگیری روش های صحیح این رفتار ، امری ضروری است ، تا با اعمال صحیح آن ، بر میزان اثر بخشی آن افزوده شده و از خطرات اجتماعی رفتارهای دور از شأن این فریضه ی الهی كاسته شود .
موضوع این مقاله، بررسی اهمیت وجایگاه این دو فریضه و برخی آسیب های اختصاصی و عمومی امر به معروف و نهی از منكر است كه درجه اهمیت این مسئله را نشان می دهد .
در ادامه ی این مقاله، به اثرات و عواقب ترك این دو فریضه پرداختیم و در نتیجه به نكاتی بسیار جالب و ارزنده دست یافتیم .
در پایان متذكر می شویم كه : هیچ ضرورت عقلی و علمی ایجاب نمی كند كه « آسیب شناسی» و « درمان» در یك اثر مورد تحقیق قرار گیرد . بلكه ضرورت علمی و عقلی چه بسا خلاف این مطلب را به ذهن می آورد ، زیرا این دو مقوله ، دو تحقیق جداگانه می طلبد .
بر این اساس ، صاحب این قلم در صدد است در مقاله ی آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر باید پیشنهاد هایی اساسی برای رفع معضلات اجرایی امر به معروف و نهی از منكر را در آثاری جداگانه مطرح كرد .

تعریف و تبیین موضوع :
امر به معروف و نهی از منكر، یعنی: امر كردن به انجام كارهای شایسته و نهی كردن از انجام كارهای ناشایست است.
امر به معروف و نهی از منكر و شناخت آسیب های آن ، یكی از اصول عملی اسلام و از مهم ترین فرائض دینی در اسلام و فقه اسلامی است.
موضوع امر به معروف و نهی از منكر در كتب فقهی شیعه ، بالاتر از حدّ یك واجب الهی معمولی مطرح شده و در ردیف ضروریات دین از آن یاد شده كه منكر آن در صورت آگاهی ، كافر شناخته شده است .
واژه ی آسیب در لغت؛ به معنای؛ صدمه، خطر، آفت، زخم و ... است و در اصطلاح به معنای عدم التزام به هنجارهای مورد قبول جامعه ، آسیب شناخته می شود .
بنابراین ، آسیب شناسی به معنای آن است كه در عمل ، « باید ها » چه میزان رعایت نگردیده است .
بهترین راه شناخت این دو فریضه ، مراجعه به شرع مقدس كه همان عقل خارجی است ، می باشد و از طریق عقل می توان معروفات و منكرات را شناخت ؛ زیرا عقل سلیم می تواند خوب و بد را از هم تشخیص دهد . از این طریق می توان فهمید ، معروف كدام است و منكر چیست .

فصل دوم : آشنایی با معانی آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منكر
2-1- معنای آسیب ، امر ، نهی ، معروف ، منكر از لحاظ لغوی :
2-1-1- آسیب :
درلغت به معنای زخم ، ضرب ، صدمه ، تعب و رنج ، مشقت ، آفت ، نكبت ، بلا ، فتنه ، خطر، گزند ، آزار ، كوفتگی ، زیان ، خسارت ، كوب ، ضربه و چیزهای دیگر به كار رفته است.
2-1-2- امر :
جمع امور ، به معنی فرمان دادن ، فرمان، حكم ، كار و حادثه .
- در مفهوم واژه ی امرگفته اند : « هو الطلب مع الاستعلاء » ، امر همان خواستن یا برتری است كه مترادف با فرمان است .
- امر كلمه ای سه حرفی عربی است كه اگر به صورت مصدر به كار برده شود معنای آن در زبان پارسی : فرمودن ، فرمان دادن ، دستوردادن ، وادار نمودن ، واداشتن و چنان چه به صورت اسم به كار برده شود معنای آن فرمان ، فرمایش ، دستور و واداری خواهد بود.
2-1-3- نهی :
باز داشتن ، منع كردن ، خلاف امر .
( نهی از منكر) ؛ باز داشتن از كار بد، جلوگیری كردن .
- در مفهوم واژه نهی گفته اند : « النهی الزجر عن الشیء »
- « نهی بازداشتن از چیزی است.
- نهی كلمه ای سه حرفی عربی است كه اگر به صورت مصدر به كار برده شود معنای آن در زبان پارسی : باز داشتن و جلوگیری كردن كسی از كاری یا گفتاری یا كرداری و چنان چه به صورت اسم به كار برده شود معنای آن در زبان ما ، بازداری و جلوگیری كسی از كاری یا گفتاری یا كرداری خواهد بود.
2-1-4- معروف :
المعروف : کار نیکو از نظر شرع و عقل ، بر خلاف منکر
المعروف : ( عرف ) : مشهور ، شناخته شده ، نیكویی ، رزق ، طاعت خدا(.
- واژه « معروف» : در لغت به معنای شناخته شده و مقصود آن كارهایی است كه مورد تأیید عقل و شرع است .
- معروف : كلمه ای پنج حرفی عربی و اسم مفعول از فعل عرف یعرف است و معنای آن به زبان فارسی : دانسته شده ، شناخته شده می باشد . معناهای نامی ، نامدار ، نامور ، نامبردار ، بلند آوازه و سرشناس نیز برای معروف نوشته اند .
2-1-5- منكر :
المنکَر: کار ناپسند از نظر مردم، کار زشت و ناپسند از نظر شرع
المنکِر: انکار کننده، کسی که چیزی یا دیگری را نشناسد.
منکر: از ماده‌ی « انکار » و « نکر» : ناشناخته ، ناپسند ، زشت و قبیح که جمع آن منکرات و مناکر می‌باشد.
- واژه «منكر» : نیز به معنی ناشناخته و مقصود از آن كارهایی است كه مورد نكوهش عقل و شرع است .
- منكر : كلمه ای چهار حرفی عربی و اسم مفعول از فعل ( مزید ) انكر ینكر است و معنای آن به زبان فارسی : نادانسته ، ناشناخته و بی نشان ... است . معناهای ناروا ، بد ، قبیح ، ناشایسته نیز برای منكر گفته اند.
2-1-6- امر به معروف :
یعنی : امر به انجام كار های شایسته و پسندیده .
2-1-7- نهی از منكر :
یعنی : نهی از انجام كار های ناشایست و ناپسند.
2-2- معنای آسیب و آسیب شناسی ، معروف و منكر از لحاظ اصطلاحی :
2-2-1- آسیب :
آسیب و انحراف و یا كج روی ، مفاهیمی معادل و مشابه هستند .
مفهوم مشتركی كه در این دو واژه می توان یافت عبارت است از :
عدم التزام به آن چه كه باید باشد. بنابراین ، عدم التزام عملی به هنجارهای مورد قبول جامعه ، آسیب شناخته می شود .
بنابراین ، آسیب شناسی به معنای آن است كه در عمل ، « باید ها » چه میزان رعایت نگردیده است.
2-2-2- آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منكر :
هرگونه آفت و خطر و گزند و ناراحتی كه ممكن است به این دو ، واجب الهی ، در مرحله ی شناخت و اجرا ، از ناحیه ی اجرا كننده و اجرا شونده ، وارد آید و این عمل ظریف را با اشكال و گزند و آسیب مواجه كند، می باشد2-2-3- معروف :
كارهایی كه اسلام آن ها را واجب كرده.
- اسمی است كه برای هر كاری ، با عقل و شریعت نیكو شناخته شده.
- هركار نیكی كه علاوه بر نیكی آن ، انجام دهنده اش ، آن را به این وصف ( نیكی) بشناسد.
2-2-4- منكر :
كارهایی كه اسلام آن ها را حرام نموده .
- چیزی كه به زشتی شناخته شده.
- هركار بدی كه انجام دهنده ی آن ، خودش آن را به این وصف (بدی) بشناسد و یا توسط دیگری شناسانده شود.

فصل سوم : اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منكر در قرآن و روایات
3-1- اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منكر در قرآن و روایات :
3-1-1- اهمیت امر به معروف و نهی از منكر :
انسان موجودی اجتماعی است و ضرورت زندگی اجتماعی ، انسان را مجبور می‌کند تا از برخی خواسته‌های خود چشم‌پوشی نموده و رفتار خود را در چارچوب آن اجتماع ، کنترل نماید ، زیرا رمز بقای یک اجتماع به دلیل وجود قواعد تنظیم کننده ی رفتارهای اجتماعی است .
در دین مبین اسلام، عامل کنترل عمومی ، امر به معروف و نهی از منکر است .
« اسلام همه‌ی پیروان خود را موظف ساخته که اگر دیدند به یکی از قوانین عمل نمی‌شود آرام نشینند و متخلف را به فرمانبرداری وادار کنند و از نافرمانی بازدارند.بنابراین نمی‌توان در یک جامعه از کنار مسائلی که سلامت آن را به خطر می‌اندازد بی تفاوت گذشت و امر به معروف و نهی از منکر ، بزرگ ترین ضامن سلامت جامعه است .
پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ، جامعه را به کِشتی و افراد را به مسافران آن تشبیه نموده و می‌فرماید: « اگر در میان مسافران کسی به ادعای آن که به اندازه‌ی خودش در کشتی سهم دارد و کشتی را سوراخ کند ، سرانجام کشتی و مسافران آن غرق خواهد شد ، ولی اگر دیگران از این عمل ناپسند او جلوگیری کنند خود و او را از هلاکت رهایی بخشیده‌اند
مثال دیگر آمده «خداوند در سوره‌ی اعراف ، ( آیات 163 تا 166 ) داستان قومی را به نام ( اصحاب سبت) نقل می‌کند که در کنار دریا زندگی می‌کردند و از طرف خداوند به عنوان آزمایش دستوری به آن‌ها داده شد و آن این که صید ماهی را در روز شنبه ، تعطیل کنند . گروهی از آنان ، آن قوانین شرعی را رعایت نکردند و گروه دیگر آن‌ها را پند داده و نهی از منکر نمودند ، اما آنان نپذیرفتند و لذا ، خداوند گروهی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند نجات داد و بر گناهکاران عذاب دردناکی نازل کرد.
با توجه به مطلب یاد شده ، اهمیت این دو فریضه ی الهی معلوم می‌شود چرا که ، امر به معروف و نهی از منکر، علاوه بر اینکه یک وظیفه فردی است یک وظیفه اجتماعی می‌باشد .
زیرا « مفاسد اجتماعی در جامعه ، زمانی رواج پیدا می‌کند و اجرای احکام الهی زمانی دچار مشکل می‌شود که انسان به وظیفه‌ی خود در انجام این فریضه الهی در هر دو شکل فردی و اجتماعی آن اهتمام نورزد.در برخی از سخنان امامان معصوم (علیهم السّلام) چنین آمده است :
ـ امر به معروف و نهی از منکر مهم‌ترین واجبات و شریف ترین آن هاست .
بنابراین اغلب تأكید می شود كه امر به معروف و نهی از منكر ، نه تنها بر عالمان ، بلكه بر همه ی مسلمانان واجب است.
ـ واجبات دینی به سبب امر به معروف و نهی از منکر استوار می‌گردد .
علی (علیه السّلام) فرمودند : « پایداری دین به امر به معروف و نهی از منکر و اقامه‌ی حدود است.
« و هما من أسمی الفرائض و أشرفها ، و بهما تقام الفرائض ، و وجوبها من ضروریات الدین ، و منکره مع الالتفاوت بلازمه و الالتزام به من الکافرین »
[ این دو « امر به معروف و نهی از منکر» از شریف ترین واجبات می‌باشند و به وسیله‌ی این ها واجبات برپا می‌شود. و وجوب این ها از ضروریات دین است که منکر آن در صورت توجه به لازمه‌ی انکار و ملزم شدن به آن ، از کفار می‌باشد.در اصل هشتم قانون اساسی ج . ا. ا. درباره ی تحقق این فریضه ی مهم آمده :
 « در جمهوری اسلامی ایران ، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر ، وظیفه‌ای است همگانی ، بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ، شرایط ، حدود کیفیت آن را قانون معین می‌کند.آن چه كه قابل ذكر است این است كه از طریق عقل می توان معروفات و منكرات را شناخت .
زیرا عقل سلیم می تواند عمل خوب و بد را از هم تشخیص دهد .
از این طریق می توان فهمید معروف كدام است و منكر چیست .
در هر حال به هنگام مراجعه به عقل سلیم ، در نظر داشتن دستورات شرع ضروری است .
بنابراین امر به معروف و نهی از منكر ، اصلی است كه در خود قرآن ، با صراحت آمده و بعد در اخبار لغوی و آثار ائمه و بعد هم بزرگان و علماء دین در همه ی قرن ها ، درباره ی این اصل و اهمیت آن سخن ها گفته و مطالبی نوشته اند.
3-1-1-1- اصلی كه ضامن بقای اسلام است :
امر به معروف و نهی از منكر یگانه اصلی است كه ضامن بقای اسلام است . اگر این اصل نباشد ، اسلامی نیست . رسیدگی كردن دائم به وضع مسلمین است .   
« دین اسلام كه جامعه را به هر مصلحت و كار نیك فرمان داده و از هر مفسده و كار زشت ، نهی فرموده شأن امر به معروف و نهی از منكر را بسیار بزرگ شمرده و راجع به آن انواع تأكیدات و ترغیبات  نموده و انتظام تمام تشكیلات اجتماعی و سیاسی و حفظ شوكت و عظمت مسلمانان را به آن موقوف كرده است»
قرآن كریم بعضی از جوامع گذشته را كه یاد می كند و می گوید این ها متلاشی و هلاك شدند ، می فرماید : به موجب این كه در آن ها نیروی اصلاح نبود ، نیروی امر به معروف و نهی از منكر نبود ، حس امر به معروف و نهی از منكر در میان این مردم زنده نبود.
3-1-1-2- كم اهمیت شدن این اصل در دنیای اسلام :
این امر یك بحث تاریخی لازم دارد تا روشن شود كه چطور شد در طول تاریخ ، این موضوع به این عظمت و اهمیت در دنیای اسلام به تحلیل رفت و روز به روز كوچك تر شد . انصافاً در میان ما شیعیان نیز این مطلب خیلی كوچك شده است تا آن جا كه چند قرن است كه درباره ی امر به معروف و نهی از منكر در رساله های علمیه مطلبی نمی نویسند .
- امر به معروف و نهی از منكر موضوعی نیست كه از بین برود ، همیشه وجود دارد و باید در رأس مسائل قرار گیرد ، همیشه باید مطرح شود تا آن را فراموش نكنیم .
برای تحقق واقعی فریضه ی امر به معروف و نهی از منكر در جامعه اسلامی ، می بایست ، مسائل حاشیه ای و سطحی را كنار نهاد و با نگاهی ژرف تر و عمیق تر به مقولات اجتماعی نگریست .
به قول دكتر شریعتی : « نباید گذاشت دامنه امر به معروف و نهی از منكر ، فقط در ریش و پشم و لباس و آرایش و چیز های نا چیزی كه امرش و نهی اش زیاد با هم فرقی ندارد ... خلاصه شود .
بلكه امر به معروف و نهی از منكر را بایستی در همان معنای اصیل و اسلامی آن در نظر بگیریم و عمل كنیم .
در نتیجه ، برای پویایی امر به معروف و نهی از منكر باید این مقوله را باور داشت كه :
« در جامعه ی اسلامی ، نه تنها علماء و شخصیت های رسمی سیاسی ، بلكه همه ی افراد زبده ، روشنفكر ، هر كسی مسئوول امر به معروف و نهی از منكرند و درجامعه ی اسلامی، هیچ كس نمی تواند در زندگی اش حالت بی تفاوتی و بی طرفی داشته باشد ، چون مسئوول است .(48) »
3-1-2- جایگاه امر به معروف در قرآن ؛
مسئله امر به معروف از همان روزهای اول بعثت در مکه مورد عنایت اسلام بوده است .
به عنوان مثال در سوره‌ی والعصر که در اوائل بعثت در مکه نازل شده است ، در جمله‌ی « تَواصَوْا بِالحَقِّ و تَواصَوْا بِالصَّبْرِ » اشاره به امر به معروف می‌کند .
الف - گروه های ویژه در امر به معروف و نهی از منكر :
گرچه امر به معروف و نهی از منكر بر همه مردان و زنان مؤمن واجب است ولی از گروه هایی ، بیشتر خواسته شده است :
1- گروه ویژه ؛
قرآن می‌فرماید : « وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمِّةُ یَدْعُونَ اِلَی الْخَیْرِ وَ َیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یََنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَََرِ... » آل عمران  ؛ 104
« از میان شما مسلمین گروهی ویژه باید مسئوول امر به معروف و نهی از منکر شوند. »
همان‌طور که در پیام این آیه آمده « دعوت کننده‌ی به خیر و معروف باید اسلام شناس ، مردم شناس و شیوه شناس باشد ، لذا بعضی از امت ، این وظیفه را به عهده دارند ، نه همه‌ی آن ها ( مِنْکُم اُمَّة)
حساب این گروه از حساب وظیفه‌ی عمومی جداست .
« این آیه مرحله‌ی خاصی از امر به معروف و نهی از منکر که توسط گروه ویژه و رسمی صورت می‌گیرد را بیان کرده .که این دسته باید با قدرت و امکانات وارد عمل شوند و جلوی منکرات را بگیرند، « مثال ، برای ماشینی که در مسیر یک طرفه بر خلاف همه ، رانندگی می‌کند ، دو نوع برخورد لازم است ، یکی آن که تمام رانندگان با بوق و چراغ مخالفت خود را با کار او اعلام کنند ، دوم آن که پلیس ، راننده را جریمه کند.
الف) انبیاء ؛
قرآن ، اولین وظیفه‌ی همه‌ی انبیاء را امر به معروف و نهی از منكر می‌داند و می‌فرماید : « ما در میان هر امتی ، پیامبری را مبعوث کردیم که مهمترین وظیفه‌ی آنان دو چیز بود، یکی امر به یکتاپرستی که بزرگ ترین معروف‌هاست ( أنِ اعبُدُوالله ) ، و دوم نهی از اطاعت طاغوت‌ها که بزرگترین منکرهاست (اِجتَنِبوُا الطّاغوتَ) در سوره‌ی اعراف « ... یـَأمُرُهُم بِالمَعرُوفِ وَ یَنهاهُم عَنِ المُنكَرِ ... » می خوانیم: « پیامبر اسلام که نام و نشانش در تورات و انجیل آمده ، اولین وظیفه‌اش امر به معروف و نهی از منكر است. امر به معروف و نهی از منکر، سیره‌ی انبیاست ، گرچه دیگران گوش ندهند، قرآن می‌فرماید: ( وَ إِذا ذُکِّروا لَا یَذکُرُونَ)
به فرموده امام باقر (علیه السّّلام) : « همانا امر به معروف و نهی از منكر راه انبیاء و  شیوه ی صالحان است  .
ب) ائمه معصومین ؛
امام حسین (علیه السّّلام) در برابر سخنان برادرش محمد حنفیه كه می گفت : به طرف عراق نروید ! فرمود : « می خواهم امر به معروف و نهی از منكر كنم تا به روش جدم رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عمل كرده باشم. »
پ) علماء و دانشمندان ؛
قرآن می فرماید : « چرا علماء ، مردم را از حرام خواری و حرام گویی باز  نمی دارند ؟
پیامبر بزرگوار اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرماید: « ما مِن قَوْمِ عَمِلُوا بِالْمَعاصی و فیهِم مَن یَقدِر اَن یَنكُرعَلَیهِم فَلَم یَفعَل اِلَّا یُوشِك اَن یَعُمَّهُمُ اللهُ بِعَذابِ مِن عِندِه ... »
« قومی كه گناه كنند، در حالی كه میان آن ها كسانی باشند كه می توانند بر اعمال آن ها اعتراض كرده ، انكارشان كنند و بیزاری جویند و نكنند ، نزدیك باشد كه خداوند همه ی آن ها را به عذاب معذب فرماید .
ت) مسئوولین حكومتی ؛
قرآن می فرماید:« نشانه حكومت صالحان و كسانی كه قدرت و امكانات به آنان دادیم ، آن است كه در زمین ، اقامه نماز می كنند ، زكات می پردازند و امر به معروف و نهی از منكر می كنند.
ث) والدین ؛
 قرآن می فرماید: « خود و اهل خود را از آتش دوزخی كه آتش گیران آن انسان و سنگ است ، حفظ كنید.منظور آنان را امر به معروف و نهی از منكركنیم .
ج) بزرگان جامعه ؛
امام صادق (علیه السّّلام) در نامه ای به یاران خود نوشت: « حتماً بزرگان و پیرمردان و قدرتمندان شما نسبت به جاهلان ریاست طلب ، از خود عطوفتی نشان دهند و دست كسانی را كه تجربه ای ندارند ، بگیرند ، وگرنه ، نفرین و لعنت به همه آنان خواهد رسید.
 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن  تهیه محمودلو


76 – تلفظ حرف صاد چگونه است؟

با دو سین و زا  هم مخرج است. صاد در کیفیت اداء فرق دارد.

زبان پشت دندانهای پایین قرار می گیرد ولی انتها و وسط زبان  به سمت بالا میل پیدا می کند و درشت و پرحجم ادا میشود.

(حرف سین را که درشت و پرحجم شود صاد میشود.)

77 – تفاوت حرف زا با دوحرف سین و صاد چیست؟

ارتعاش تارهای صوتی را احساس می کنیم در حالیکه در حرف سین وصاد مرتعش نمی کنیم.

78 – تلفظ حرف واو چیست؟

برخلاف زبان فارسی که دندان های بالا روی لب پایین قرار می گیرد در تلفظ قرآنی

واو دندانها نقشی ندارند و با جمع شدن لبها  واو تلفظ میشود. سوره مومنون آیه 3  و 6 (والذین – عن اللغو)

79 – در سوره مومنون  حرف واو در کلمه ( ازواجهم ) چگونه تلفظ شود؟

 واو نباید درشت و پرحجم تلفظ شود. (با جمع و غنچه کردن لبها)

80 – در همین آیه کلمه ( اَو) چگونه تلفظ شود؟

لبها غنچه ومیشود .و مانند فارسی تلفظ نمی کنیم.

81 – نتیجه اینکه در کجا نباید واو درشت و پرحجم تلفظ نشود (البته لبها غنچه شوند)؟

در واو مفتوح بخصوص اول آیات (  والذین )

82 – ضاد چگونه تلفظ شود؟

1 - این حرف هیچ حرف هم مخرجی ندارد. سوره مومنون آیه 14   - سوره حج آیه 73                                    ص 19

 2 – در هنگام تلفظ در کلمات صدای این حرف قطع نمیشود و ادامه پیدا می کند .

 3 -  این حرف صدایش از داخل دهان می آید و نوک زبانی نیست.

4 -  حرف ضاد از چسبیدن کناره زبان به چپ یا راست (کمی بالا بیاوریم)

83 -  در سوره حمد چندبار حرف ضاد آمده؟

2 بار – مغضوب – والضالین

بحث علائم وقف در قرآن

84 -  چرا در آیات وقف می کنیم؟

1 – آیات طولانی است یک نفس نمی توانیم بخوانیم.

2 – آیه کوتاه ایت و انتهای آیه وقف می کنیم.

3 – برای انتقال بهتر مفهوم و مطلبی وقف می کنیم. و بخشی را جدا می کنیم.

85 -  آنهاییکه با معانی قرآن آشنایی ندارند برای وقف چه کنند؟

علماء علم قرآن علامتهایی را برای راهنمایی این افراد قرار داه اند.(علائم وقف و ابتداء در قرآن )

86 -  علائم وقف و ابتداء در قرآن چه حکمی دارند؟

جنبه شرعی ندارند و گناه ندارد. مگر از روی عمد و برای عوض کردن معنای آیه ای وقف را به شکل دیگری انجام دهد.

87 -  علامت میم کوچک در وقف یعنی چه ؟

از آخر کلمه لازم گرفته شده – یعنی وقف لازم – یعنی جایی که اگر کلمه را وصل کنیم کاملاً معنا عوض میشود و حتی ممکن است

معنای کفرآمیزی بدهد. ولی اگر جدا کنیم و از بعد شروع کنیم معنا ، معنای دقیق و درستی خواهد بود.

مثل:  سوره بقره آیه 118 (مثل قولهم م : وقف کنیم و بعد ادامه دهیم. تشابهت قلوبهم)

سوره انعام آیه 36

88 -   علامت  جیم در وقف یعنی چه ؟

از کلمه جایز گرفته شده. معنای آن هم میشود وقف کرد و هم به مابعد خودش وصل کرد.

البته چون علامت وقف است  یک پله وقفش بهتر است . سوره بقره آیه 115 (وجه الله)

89 – علامت لا یعنی چه ؟

دو معنا دارد. 1 – اینجا نباید وقف کرد. 2 – اگر قبل از لا وقف کردیم بعد از لا نمیشود شروع کرد باید برگشت

از محل مناسب شروع کرد.سوره بقره آیه 159 ( من بعد بینا لناس فی الکتاب) اولئک خبر است و تکمیل کننده مفهوم

ابتدای جمله است و نباید از هم جدا شوند.                                                                نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن  -تهیه قدرت اله محمودلو

60 – فرق تلفظ حرف ثاء و ذال چیست؟

دست را بر روی برآمدگی گلو بگذاریم موقع تلفظ حرف ثاء  هیچ لرزشی را احساس نمی کنیم.                    ص 17

(صدا حالت پایین و مخفی دارد. (اصطلاح تجویدی آن حمص )

موقع تلفظ ذال کاملاً لرزش را حس می کنیم.

61 – طرز تلفظ ضاء و ظاء چگونه است؟

اصل تلفظ یکسان است. ولی کیفیت فرق دارد.  حرف ذال نازک اداء میشود. حرف ظاء درشت و پرحجم اداء شود.

اذا – ظالم – به سوره کهف آیه 87

62 – طرز تلفظ حرف حاء و هاء چگونه است؟

از قسمت میانی حلق تلفظ میشوند.

63 – قسمت میانی حلق کجاست؟

بالای برآمدگی گلو تا رسیدن به دهان

64 -  وجه تمایز اصلی بین حاء و هاء و عین و حرف همزه که در فارسی یکجور تلفظ میشود در عربی چیست؟

آن گرفتگی و فشاری است که ما به قسمت میانی گلو می آوریم.

65 – حاء در قرآن چگونه تلفظ میشود؟

با گرفتگی همراه است. (مثل گرم کردن دستها درزمستان)مثل احمد

66 – هاء در قرآن چگونه تلفظ میشود؟

با فشار و گرفتگی همراه نیست.

67 – اگر در تلفظ حاء گرفتگی و فشار در گلو زیاد باشد چگونه میشود؟

نزدیک به حرف خاء تلفظ میشود و غلط است.

68 -  حرف عین چگونه تلفظ میشود؟

با گرفتگی و مقداری نرمی تلفظ میشود یعنی  کمتر از حرف حاء .(آل عمران آیه 10 )

69 – تلفظ حرف غین چگونه تلفظ میشود؟

حرفی حلقی است و اما بالتر از حرف حاء و عین . و نزدیکتر به دهان.

70 – مکان تلفظ حرف غین در گلو کجاست؟

وقتی آب در دهان می ریزیم و غرغره می کنیم آن نقطه محل تلفظ غین است.

یعنی آخرین نقطه دهان و اولین نقطه حلق  

 71 – کدام حروف تلفظشان برخلاف هم است؟

حرف غین و قاف                                                                                ص 18

72 – در زبان فارسی کجا استثناً حرف غین را مثل قاف تلفظ می کنیم؟

آقا= آغا

73 – طا و ضاد چگونه تلفظ میشوند؟

طا مانند حروف دال – تاء  هم مخرج است. مانند تلفظ تاء و دال زبان پشت بعضی از دندانهای جلو را می گیرد و

تلفظ میشود .

74 – تفاوت تلفظ و شنیدن حروف طا و تاء و دال چیست؟

کیفیت ادا و تلفظ حروف است. حرف طاء برخلاف دو حرف درشت  و پرحجم اداء میشود. سوره مومنون آیه 21 و 22     

75

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن  -تهیه قدرت اله محمودلو

علامت مد

48 -  علامت مد چیست؟

یعنی همان علامتی که بالای الف  اولین حرف در زبان فارسی می گذاریم. آ

49 – فرق علامت مد در زبان فارسی و قرآن چیست؟

در دو زبان  از نظر شکل شبیه هم هستند ولی از نظر نحوه کاربرد  فرق دارند.

50 – نکته مهم در مورد علامت مد؟

در زبان قرآن برخلاف زبان فارسی که بالای الف است بالای بعضی حروف دیگر هم می گذاریم.

51 – حروفی که بسیار مد دارند؟

الف-یاء – واو                                                                             ص 16

سوره هود آیه 62 = هذآ  - اتنهانآ  - ابآونا –

52 – وقتی که علامت مد را دیدیم چه کنیم؟

حرفی که دارای علامت مد است را بکشیم.(در روانخوانی و تجوید آن حرف را بیش از میزان طبیعیش می کشیم.)

53 -  مثالهایی از جاهایی که حرف مد بالای حروف کوچک است؟

 مد بالای الف: آیه 102 سوره هود= اَخذَهُ عَلیمٌ شَدید ( بالای ه آخر که ضمیر اشباع هم است( چون قبلش حرف فتحه است و کلمه بعدش با حرکت و حرف متحرک آغاز میشود)  مد است)-

مد بالای یاء :

54 – مد بالای حروف مقطعه چگونه  تلفظ میشود؟

ابتدای سوره بقره: الف لام میم =  هم لام و هم میم مد دارند در حالیکه حرف لام بطور طبیعی نمی تواند کشیده شود .

چون در حروف مقطعه لام را با اسمش می خوانیم صدای آی آنرا می کشیم و در میم صدای میم آن کشیده میشود.

ابتدای سوره مریم : کاف هاء یاء عین صاد = کاف  (صدای آ کشیده میشود)- عین( صدای یاء کشیده میشود)

صاد: ( صدای کشیده آ را بکشیم.)

55 – نکته ای در مورد مد که به وقف هم مرتبط است؟

اگر بالای آخرین حرف کلمه ای مد بود مثل سوره لیل 19 و 20  : تجزی : (مد روی یاء است) هنگام وصل علامت مد که صدای آ

(الف کشیده)دارد کشیده شود ولی هنگام وقف الف با مد خوانده نمیشود.   

56 -  نتیجه کلی مد و وقف ؟

هنگام وقف مد خوانده نمیشود . هنگام وصل مد را می کشیم و کلمه را به کلمه بعد وصل می کنیم.

سوره شمس آیه 11 و 12

بحث تلفظ حروف قرآنی و تمایز آنها با حروف فارسی

57 – حروفی قرآنی که با حروف فارسی از نظر تلفظ تفاوت دارند؟

10 حرف

58 – تلفظ حروفی که در زبان قرآن و زبان فارسی کاملاً متفاوت است؟

– ثاء – ذال – ضاء

59 -  تلفظ حرف ثاء – ذال – ظاء چگونه است؟مهم

نوک زبان در پشت دندانهای بالایی قرار گیرد یا بین دندانهای بالا و پایین در جلو دندانها

60 – فرق تلفظ حرف ثاء و ذال چیست؟

دست را بر روی برآمدگی گلو بگذاریم موقع تلفظ حرف ثاء  هیچ لرزشی را احساس نمی کنیم.                    ص 17

(صدا حالت پایین و مخفی دارد. (اصطلاح تجویدی آن حمص )

موقع تلفظ ذال کاملاً لرزش را حس می کنیم.

61                                                         

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 10 آبان 1391 :: نویسنده : قدرت اله محمودلو

ماهیت افسردگی

افسردگی یك حالت

ما همگی دوست داریم خود را فردی با خلقیات متعادل، ثابت و ملایم ،در همه حالات ،و مسلط بر احوال خویش بنمایانیم چنین خواستی این باور غلط را تقویت می كند كه حال هر روزه ما ثابت است و ما در تمام احوال در یك موقعیت عاطفی یكنواخت قرار داریم.

احساسات ما تابع یك الگوی ادواری هستند ،گاهی اندكی بالا ،گاهی اندكی پایین ، تغییراتی كوچك لحظه به لحظه ،ساعت به ساعت و روز به روز ،این حالت تابع الگوی سایر عملكردهای جسمانی نظیر درجه حرارت و میزان مواد شیمیایی در خون است . این قابلیت تغییر بر اساس ریتم های 24ساعته قرار دارد ،چرخشهای 24 ساعته فعالیتهایی كه شاید با جا به جایی نور و تاریكی هم در ارتباط  باشند.هم چنان كه شب و روز جانشین یكدیگر می شوند ،حالت عاطفی ما یعنی مجموع احساسات ما در یك زمان  معین ،نیز دگرگون می شود . احساسات ،چه خوب و چه بد ،به همراه یكدیگر به ما یك درك كلی از ((سرخوش بودن))یا ((بیمناك بودن )) را می دهند .

در محاوره عادی نیز از سر حال بودن خود یا دیگران حرف می زنیم . افسردگی زمانی روی می دهد كه خلق ماتنگ است و بی حوصله هستیم . اصطلاحات عامیانه نظیر ((پكر بودن))، بی خبر بودن ، ((دمغ بودن))، سرخورده بودن و غیره برای بیان افسردگی به كار می رود .در تعاریف روان پزشكی و روان درمانی از واژه هایی نظیر ((ملانكولی))و ((آنومی )) استفاده می شود . واژه ملانكولی به یك تئوری قدیمی باز می گردد كه مطابق آن ،حالات ما بر اساس میزان مشخص مایعاتی در بدنمان معین می گردد گفته می شود كه حالت ملانكولی زمانی روی می دهد كه صفرای سیاه در بدن زیاد است . آنومی یعنی فقدان انرژی حیاتی در شخص .

كلمه افسردگی هنگامی كه به یك حالت روحی نسبت داده شود ، تمامی معانی عامیانه ای را كه گفته شد در خود دارد و نشانگر احساس كسالت روان ، كمبود انرژی،از دست رفتگی ،ناامیدی و بی فایده بودن است و بی علاقگی و بد بینی نیز به همراه آن می آید . صفات ویژه حالت عكس آن شور و هیجان، شادی ، امید و خوش بینی است . حالت افسردگی اغلب پس از نومیدی و یا احساس از دست دادن چیزی به وجود می آید ولی بسیاری از اوقات هم ظاهرا‍ً ناگهان و خود به خود ایجاد می شود . برخی از مردم بیشتر استعداد بروز چنین حالات ناگهانی را دارند و افراد دوره ای نامیده می شوند .گفتیم ظاهراً ناگهانی و خود به خود زیر تجارب كلینیكی با بیماران نشان داده كه تقریباً همیشه یك عامل قبلی برای تغییر حالت وجود دارد ولی شخصی كه به آن حالت گرفتار می شود همیشه از وجودش آگاه نیست.هنگامی كه این فرد با پزشك صحبت می كند به تدریج نسبت به وقایعی كه باعث تغییر حالت او شدند آگاهی می یابد . بیماران معدودی به شدت آنها را انكار می كنند ولی می توان دریافت كه با این كار می كوشند از موقعیت یا رویدادی كه برای آنان دردناك یا ناراحت كننده است بگریزند .

در مفهومی كه گفته شد ،ما همه دچار افسردگی می شویم. افسردگی میتواند به تنهایی پدید آید ولی اغلب همراه احساس تشویش واضطراب است .   این حالت ،احساس ناخوشایند پیشبینی بروز ناراحتی است .حالت افسردگی میتواند در افراد مستعد ایجاد نگرانی كند .در برخی دیگر افسردگی در پیوستگی با نگرانی به وجود می آید ویا توسط آن اغاز می شود .

افسردگی،یك تجربه  ؟

حالات روحی در اثر انواع تجارب به وجود می آید :تجربه ای كه به طریق غیر قابل اجتناب با حالت افسردگی همراه است .عبارت از احساس بی ارزشی واز دست دادن این احساس كه دیگران فرد را دوست دارند و قدر او را میدانند.این احساس كمبود اغلب افسردگی خوانده می شود ودر نهایت منجربه ایجاد حالت افسردگی میشود .

همانند احساس افسردگی ،تجربه از دست دادن یك چیز با ارزش می تواند احساس سرخوردگی و رنجش را به همراه خود بیاورد . وقتی كه افسرده هستیم اغلب میل داریم به گوشه ای بخزیم و در خود فرو رویم و وقتی سر خورده  یا رنجیده می شویم می خواهیم به عامل سرخوردگی و رنجش خود حمله كنیم . تركیبی از افسردگی و نگرانی ،سرخوردگی و رنجش ،حالت روحی بسیار ناراحت كننده ای بنام بیقراری مزمن را به وجود می آورد . این حالت به طور آشكار شخص مبتلا و افراد ناظر را ناراحت می كند و مانند بسیاری از حالات افراطی ،جنبه هایی از این تجربه از نظر اجتماعی مسری هستند

افسردگی ،یك نگرش به زندگی

مفهوم ((خلقیات)) برای توصیف انواع گوناگون افراد و قرار دادن آنها در گروههای متضاد به كار می رود :خونگرم ،خونسرد –با ثبات ،بی ثبات –متكی به خود ،غیر متكی به خود –خوش بین ،بدبین –آنچه ذكر شد توصیفاتی از یك جنبه پایدار شخصیت است و نه یك پاسخ عاطفی گذرا . می توانیم خلقیات خود را معیار سنجش نگرش كلی و عادی به زندگی و مواهب آن بدانیم .مردم را می توان به طور كلی به دو دسته تقسیم كرد :آنهایی كه می توانند با زندكی به طریقی كنار بیایند و آنهایی كه نمی توانند ،البته مانند تمام تصمیمها ی دیگر ،این گروه بندی تنها در یك مفهوم بسیار گسترده معنا خواهد داشت . اكثر مردم می توانند با برخی چیز ها كنار بیایند  و بابرخی دیگر نمی توانند،ولی گروهی هم هستند كه به طور كلی ((بی كفایت)) محسوب می شوند زیرا برای كسب قدرت ،و حمایت به دیگران متكی اند . برخی از این افراد به طریقی مزمن بدبین هستند . آنان همیشه در زندكی انتظار بدترین را دارند و معمولاً هم با آن مقابل می شوند .

رابیندرانات تاگور فیلسوف بزرگ هندی می گوید ((هیچ انتظاری نداشته باش ، تا ناامید نشوی ))این نگرش یك فرد شكاك یا شاید یك فرد شكاك واقع گرای نسبت به زندگی است .نقطه نظر یك شخصیت افسرده چنین است ((هیچ فایده ای ندارد كه به امید چیزی باشم .همیشه بدترین نصیب من می شود)) شایان اهمیت است كه میان بدبینی گذرا كه بخشی از حالت افسردگی محسوب می شود با نگرش بدبینانه پایدار كه جزئی از شخصیت افسرده است قایل شویم . بدبینی نوع اول پاسخی به یك محرك و بدبینی دوم نگرشی در قبال زندگی است .

افسردگی،یك بیماری

حالات ،تجارب و نقطه نظر ها می توانند برای همه عادی باشد .ممكن است این حالات ما را شاد نسازد ولی لزومآ به معنای آن نیست ،كه ما بیماریم،آنها تنها نشان می دهند كه ما در یك زمان خاص چگونه ایم و چه حالی داریم . در حالی كه بیماری نشانه ناهماهنگی و تغییراز سلامت به ناخوشی است شخص در یك لحظه خوب و سرحال ،با عملكردهایی رضایت بخش است . ناگهان بیمار می شود ،تبدیل می شود به بیماری كه احساس افسردگی می كند ،كارایی خود را از دست می دهد و در عملكردهای جسمانی و روانی او اختلال به وجود می آید . به قول معروف ((دیگر خودش نیست ))تشخیص اینكه شخص واقعاًچه زمانی بیمار است،كار آسانی نیست . برخی حالات چنان وخیم و ناتوان كننده هستند كه می توانند به بیماری تبدیل شوند . در اینجا لزوماً مساله شدت و وخامت مطرح نیست بلكه آنچه مهم است میزان توانایی فردبرای جذب افسردگی و مقابله باآن می باشد. بیماری نشان میدهد كه ماشین بدن به نحوی خراب شده است .

عواملی كه در بروز افسردگی نقش دارند:

اتفاقات زندگی

بسیار عادی است كه در زمان روبرو شدن بایك فاجعه غم‎انگیز مانند داغدیدگی، طلاق یا از دست دادن شغل، افسرده شویم.

شرایط و موقعیت‎ها

اگر ما تنها بوده و دوستی نداشته باشیم تحت فشار روانی باشیم، نگرانیهای دیگری داشته و یا از نظر جسمی افت كرده باشیم احتمال بیشتری می‎رود كه افسرده شویم.

بیماری جسمی  افسردگی بیشتر زمانی كه از بیماری جسمی رنج می‎بریم به سراغمان می‎آید، ازجمله بیماریهای كشنده مانند سرطان و بیماری‏های قلبی و نیز دردهای مزمن و آزاردهنده مثل ورم مفاصل و برونشیت.

شخصیت  هر فردی احتمال دارد افسرده شود اما برخی از افراد حتی احتمال بیشتری برای افسرده شدن دارند این به خاطر ساختار خاص بدن آنها، تجربیات ابتدایی زندگیشان یا هر دو عامل می‎باشد.

  الكلافرادی كه در نوشیدن الكل افراط می‏كنند دچار افسردگی می‏شوند. البته هنوز مشخص نیست كه افسردگی در آنها پیشتر مطرح شده و گرایش به مصرف الكل را در آنها ایجاد كرده است و یا مصرف زیاد الكل موجب بروز افسردگی شده است ولی مشخص شده است. 

  جنسیت    زنان بیش از مردان افسرده می‏شوند شاید به این دلیل كه مردان كمتر اجازه می‏دهند احساساتشان بارز شود و اغلب آنها را سرپوش می‏گذارند و بیشتر به شكل عصبانیت و نوشیدن مشروبات الكلی واكنش نشان می‏دهند.

  ژنها افسردگی می‎تواند افراد خانواده را مبتلا كند. اگر یكی از والدین شما به افسردگی شدید مبتلا باشد، احتمال ابتلاء به افسردگی 8 برابر می‎شود.                 

چه زمانی باید در جستجوی كمك بود؟

  ·        وقتی احساس افسردگی شما بدتر از همیشه و رو به بهبود نباشد.

·      وقتی احساس افسردگی بر كار، علایق و احساسات شما نسبت به خانواده و دوستان اثر گذاشته باشد.

·         اگر شما احساس ‎كنید زندگی كردن ارزشی ندارد و دیگران بدون شما بهتر خواهند بود، كافی است با یك خویشاوند یا یك دوست كه قادر است در این مسیر ناهموار زندگی به یاریتان بیاید مشورت كنید. اگر از این طریق كمك نشدید، می‎توانید با پزشك خانوادگی‎تان در این مورد صحبت كنید. باید متوجه شده باشید كه دوستان و خانواده شما توجه ویژه‎ای نسبت به شما دارند و در مورد شما نگران هستند.

چگونه به خود كمك كنید؟

1- سعی نكنید بار مشكلات را به تنهایی به دوش بكشید.

2- كاری انجام دهید. خود را مشغول كنید حتی اگر انجام كار سبكی باشد.

3- تغذیه مناسب داشته باشید.

4- در صورت اشكال در به خواب رفتن ذهن خود را با گوش دادن به رادیو یا تماشای  تلویزیون مشغول نگه دارید تا كمتر احساس اضطراب كنید و راحت‏تر آماده خوابیدن شوید.

5- از نوشیدن الكل خودداری كنید.

6- از ورزش و تفریحات سالم استفاده كنید حتی اگر پیاده‎روی باشد.

7- علت افسردگی را پیدا كنید.

8- امیدوار باشید و به یاد داشته باشید كه:

شما از مشكلی رنج می‎برید كه مردمان بسیاری گرفتار آنند، شما حتی می‎توانید بر آن پیروز شوید هر چند در حال حاضر باور آن برایتان دشوار باشد.

چه كمكی در دسترس شماست؟

بیشتر مردم مبتلا به افسردگی نخست با پزشك خانوادگی خویش مشورت می‎كنند، بسته به شدت نشانه‏های افسردگی و شرایط شما ممكن است داروی ضد افسردگی برایتان تجویز شود و یا درمان غیردارویی یا هر دو با هم.

رواندرمانی / مشاوره

گاهی بیان احساسات واقعی حتی برای نزدیكترین دوست بسیار دشوار است. گفتگو دربارة آن با یك مشاوره ورزیده یا یك درمانگر بسیار آسان‏تر است. اگر غصه‏ها را از سینه خود برون بریزید سبك می‏شوید. اگر كسی دارید كه به شما نزدیك‏تر است و شما را بهتر درك می‏كند و توجه بیشتری نسبت به شما دارد، احساس بهتری خواهید داشت.

بسیار عادی است كه در زمان روبرو شدن بایك فاجعه غم‎انگیز مانند داغدیدگی، طلاق یا از دست دادن شغل، افسرده شویم.

استفاده از داروهای ضد افسردگی و عوارض مربوط به آن

با توجه به اینكه بیشتر مردم اولین نشانه‏های افسردگی را با پزشك عمومی در میان می‏گذارند، اولین تجویز داروهای ضد افسردگی توسط پزشك عمومی است. در صورت لزوم بیمار به روانپزشك جهت مداخلات تخصصی‏تر ارجاع می‏شود. مردم اغلب نگران آن هستند كه داروهای ضد افسردگی اعتیاد آور باشند ولی این دارو‏ها علی‏رغم دارو‏های آرام بخش ایجاد وابستگی نمی‏كنند. هرگز ناگهان دارو‏های تجویز شده را قطع نكنید و طبق توصیه پزشك خود عمل كنید.

چگونه میتوان به فردی كه افسرده است كمك كرد؟

 · شنونده خوبی باشید گرچه مجبور به شنیدن مطالب تكراری باشید.

·  آنها را تشویق به صحبت كردن كنید و كمكشان كنید كه بعضی از فعالیتهای روزمره گذشته را انجام دهند.

·  به آنها اطمینان دهیدكه حالشان بهتر خواهد شد.

· مطمئن شوید به اندازه كافی غذا تهیه می‎كنند و به قدر كافی میل می‎كنند.

· به آنها كمك كنید كه از مصرف الكل دوری كنند.

· اگر حالشان رو به وخامت است و شروع صحبتشان با جملات ناامیدكننده و بی‎میلی نسبت به ادامه زندگی است و ممكن است به خود آسیب برسانند آنها را جدی بگیرید و مطمئن شوید كه در این باره با پزشكشان صحبت خواهند كرد.

· سعی كنید به آنها بقبولانید كه نیازمند استفاده از درمان هستند و آنها را تشویق كنید به روانپزشك، یا روانشناس بالینی مراجعه كنند.

  مكانیسم های دقیق ابتلا به افسردگی هنوز كشف نشده اند. با وجود این چند عامل زیست شیمیایی و روانی اجتماعی شناخته شده اند كه باعث افسردگی می شوند. ساختار زیست شیمیایی و ژنتیكی بعضی از مردان و زنان چنان است كه در محیط های دارای عوامل محیطی و اجتماعی یكسان ، آسیب پذیری بیشتر نسبت به

افسردگی نشان می دهند

علت های روان شناختی افسردگی گوناگون اند. استرس آغازگر افسردگی است. استرس های موجد افسردگی، رویدادهای بزرگ ناخواسته زندگی اند؛ مثل مرگ یك عزیز، نه رویدادهای جزیی مثل ترافیك شلوغ سرشب در شهر كه همواره با آن روبرو هستیم

استرس های زندگی را بر اساس شدت تاثیر درجه بندی كرده اند. مقیاس 37 درجه ای Holmes , Rahe مرگ همسر را 100، طلاق را  75 ،  بیماری شخصی را 53 ، ازدواج را 50 ، آبستنی را 39 ، تغییر مسئولیت كار را 29 ، موفقیت چشمگیر را 28 ، تغییر اوضاع زندگی را 25 ، مشكل  داشتن با كارفرما را 23 ، تغییر فعالیت اجتماعی را

18 ارزیابی کرده است.

چنان كه در این مقیاس دیده می شود استرس های خوشایند هم می توانند از عوامل افسردگی باشند. ازدواج و آشتی بعد از جدایی، تنها عوامل استرس زا نیستند بلكه كسب موفقیت چشمگیر، با آن كه بسیار خوشایند است، استرس زا است

روان شناسان بر این باورند كه در نبود حمایت اجتماعی یا دوستان، گرایش به افسردگی تشدید می شود؛ به

سخن دیگر وجود دوستان متعدد ، فرد را از ابتلای به افسردگی حفظ می كند.

بعضی از پژوهشگران بر این باورند كه نشانگاهی به نام " اختلال افسرده ساز شخصیت" وجود دارد  كه افراد مبتلا به آن همواره نسبت به خود و دیگران بدبین اند؛ جهان به نظر آنها بی رحم و بی پشتیبان است و خود بی ارزش اند و آینده نومید كننده است. به خاطر داشتن این دید منفی به زندگی، مستعد ابتلای به افسردگی اند

 

علت های افسردگی سالخوردگان بسیارند. تعدادی از بیماری های وابسته به سالخوردگی و دارو و درمان آنها، مثل داروهای ضد فشار خون یا تسكین درد مفاصل، آغازگر افسردگی اند یا باعث تغییرخلق و خوی می شوند

بسیاری از استرس های بزرگ كه به افسردگی می انجامند غالباً در سالخوردگی رخ می دهند: مانند بیماری های مزمن و ناتوانی های جسمی، گرفتاری های مالی، تغییر شیوه زندگی و بی هدفی در زندگی. گاهی مردانی كه در سراسر عمرخود فعالیت بسیار داشته اند در نتیجه ی ناتوانی در تطبیق خود با زندگی بازنشستگی دچار افسردگی می شوند. نكته جالب درباره افسردگی این است كه دختران به دلایل بسیار كه با مقام زنان و وضع اجتماعی آنها در جامعه ما ارتباط دارد، نسبت به افسردگی آسیب پذیرترند. بعضی از بررسی ها نشان داده اند ، در حالی كه پسران از تغییر اوضاع بدنی خود در سن بلوغ خرسند می شوند، دختران غالباً از تغییرات جدیدی كه در بدن آنها رخ می دهد دچار ناآرامی می گردند. بر سر این كه دختران كمرو و خجالتی مستعد ابتلای به افسردگی

اند، اختلاف نظر وجود دارد. ولی اگر والدین آنها از نظر بالینی افسرده باشند، اگر به عواطف آنها توجهی نشود و اگر به درستی تربیت نشوند، احتمال ابتلای آنها به افسردگی زیاد می شود

درمان افسردگی

براساس گزارش " انجمن روان پزشكان آمریكا" 85 در صد مبتلایان به افسردگی كبیر تا حد زیادی درمان می شوند. از این گذشته تشخیص به موقع بیماری سبب كاهش ، مدت و شدت بیماری می شود و با درمان مناسب می توان از بازگشت بیماری پیشگیری كرد یا از شدت آن كاست

دو نوع درمان متداول برای افسردگی وجود دارد: روان درمانی و دارو درمانی، یعنی استفاده از داروهای ضد افسردگی. مسئله این است كه غالباً افسردگی، غلط تشخیص داده می شود و بیماران عموماً به چهار تا پنج پزشك یا روان پزشك مراجعه می كنند تا یكی از آنها به درستی بیماری را تشخیص دهد و درمان كند. در بعضی موارد تشخیص درست داده می شود ولی داروهای آرامبخش و خواب آور دو برابر میزان نیاز و یا كمتر از مقدار مناسب تجویز می گردد. از این گذشته بسیاری از بیماران گمان می كنند دچار ضعف شده اند و به پزشك مراجعه نمی كنند. در حالات شدید فاقد انرژی و امید به آینده اند

طول درمان به نوع آن و شدت افسردگی وابسته است. در آزمایش های بالینی 50 تا 60 درصد بیماران ظرف چهار تا شش هفته و گاهی دو تا چهار هفته به درمان پاسخ می دهند، درمان كامل بین چهار تا شش ماه انجام می گیرد.

روان درمانی به عكس دارو درمانی ظرف شش تا هشت هفته بهبود نشان می دهد. ولی برای بهبود كامل تا

دوازده هفته طول می كشد. اگر روان درمانی در این مدت سود بخش نبود، دارو درمانی باید آغاز گردد.

متخصصان، بستری كردن بیماران را در چهار حالت زیر توصیه می كنند

-         وقتی بیمار قصد خودكشی دارد

-         - وقتی بیمار چنان دلمرده است كه نمی تواند غذا بخورد

-         - وقتی بیمار نشانه هایی از روان پریشی دارد

-         - وقتی كه بیمار به بیماری خطرناك دیگری مثل دیابت مبتلا باشد.

دارو درمانی افسردگی

داروهای ضد افسردگی موادی هستند  كه از افسردگی جلوگیری می كنند یا آن را تسكین می دهند. این داروها مغز افراد افسرده را به تولید" مواد شیمیایی عصبی" كه فاقد است ، وادار می سازد

 

وقتی كسی احساس می كند كه افسردگی پایان پذیرفته نباید مصرف دارو را قطع كند ، بلكه باید با نظارت پزشك تدریجاً به این كار اقدام نماید. از آنجا كه سالخوردگان عموماً داروهای بیماری های دیگر را مصرف می كنند ، پزشك و بیمار باید در مورد ناسازگاری داروها با هم هوشیار باشند

روان درمانی افسردگی

روان درمانی افسردگی انواع گوناگون دارد ( متجاوز از 200 نوع ) كه اساس همه آنها " گفت و گو با بیمار" است.

روش های روان درمانی در  دو گروه جای می گیرند:

1) جهت دهنده به بینش بیمار درباره ی ریشه های بیماری یا افزایش آگاهی او از انگیزش ناخودآگاه خود؛

2) "رفتار درمانی شناختی" كه عمدتاً در تغییر رفتار بیمار و فرآیندهای اندیشه او متمركز است؛ حال آنكه رفتار درمانی تلاش می كند راه های تغییر رفتار را به بیمار بیاموزد تا بر افسردگی غلبه كند.

تلاش روان درمانی، رفع تعارض های روانی بیماران و اصلاح رفتارهای نادرست و شیوه های تفكری است كه به افسردگی انجامیده است. درمان جهت دهنده بینش بیمار به او امكان می دهد بفهمد كه چرا افسرده شده است. حال آنكه رفتار درمانی تلاش می كند راه های تغییر رفتار را به بیمار بیاموزد تا بر افسردگی غلبه كند

دیگر انواع درمان افسردگی

چند نوع درمان دیگر غیر از دارو درمانی و روان درمانی افسردگی وجود دارند: درمان با ایجاد تشنج به وسیله الكتریسیته، نور درمانی و درمان های جانشین، درمان با ایجاد تشنج به وسیله الكتریسیته برای بیمارانی تجویز می شود كه به اختلالات شدید خلق و خوی مبتلا هستند.

نور درمانی ، به وسیله نور فلوئورسان با شدت 1000 واحد ( لوكس ) انجام می گردد. درمان های جانشین مثل ورزش منظم، در بیمار اعتماد به نفس ایجاد می كند. از این گذشته سبب افزایش تراز اندورفین در بدن می شود.

اندورفین به بخش هایی از مغز اثر می كند كه دست اندركار ادراك درد و هیجان اند. میزان این ماده در افراد افسرده كمتر از معمول است.

بیماری پاركینسون برای اولین بار توسط دانشمند انگلیسی به نام دكتر جیمز پاركینسون در سال 1817 میلادی توصیف شد و از این رو نام این بیماری به او تعلق یافت.

این بیماری بر اساس چهار علامت مخصوص آن مشخص می شود:

1- ارتعاش دست و پا در حالت استراحت (لرزش بیمار همزمان با ارتعاش دست و پا در حالت استراحت)

2- آرام شدن حركت

3- سختی حركت ( خشك شدن) دست و پا یا بدن

4- تعادل بد (تعادل ضعیف)

در حالی كه دو یا بیشتر از این علایم در بیمار دیده شود، مخصوصا وقتی كه در یك سمت بیشتر از سمت دیگر پدیدار شود، تشخیص پاركینسون داده می‌شود مگر اینكه علایم دیگری همزمان وجود داشته باشد كه بیماری دیگری را نمایان كند.

بیمار ممكن است در اوایل، بیماری را با لرزش دست و پا یا با ضعیف شدن حركت احساس كند و دریابد كه انجام هر كاری بیشتر از حد معمول طول می كشد و یا اینكه سختی و خشك شدن حركت دست و ضعف تعادل را تجربه

می‌كند.

اولین نشانی‌های پاركینسون مجموعه‌ای متفاوت از ارتعاش، سفت شدن عضلات و تعادل ضعیف هستند.

معمولا علایم پاركینسون ابتدا در یك سمت بدن پدیدار می شوند و با گذشت زمان به سمت دیگر هم راه پیدا می كنند.

تغییراتی در حالت صورت و چهره روی می دهد، از جمله ثابت شدن حالت صورت (ظاهرا احساسات كمی بر چهره نمایان می‌شود) و یا حالت خیرگی چشم ( به دلیل كاهش پلك زدن). علاوه بر اینها، خشك شدن شانه یا لنگیدن پا در سمت تحت تاثیر قرارگرفته عوارض دیگر (عادی) این بیماری است. افراد مسن ممكن است نمایان شدن یك به یك این نشانه های پاركینسون را به تغییرات افزایش سن ربط بدهند، ارتعاش را به عنوان “لرزش” بدانند، برادیكنسیا را به “آرام شدن عادی” و سفت شدن عضلات را به “آرتروز” ربط بدهند.

حالت قوز این بیماری را هم خیلی از این افراد به سن یا پوكی استخوان ربط می دهند. هم بیماران مسن و هم بیماران جوان ممكن است بعد از بیش از یك سال كه با این عوارض روبرو بوده اند برای تشخیص به پزشك مراجعه كنند.از هر100 نفر بالای سن 60 سال یك نفر به پاركینسون مبتلا می‌شود و معمولا این بیماری در حدود سن 60 سالگی آغار می‌شود. افراد جوانتر هم می‌توانند مبتلا به پاركینسون شوند. تخمین زده می‌شود كه افراد جوان مبتلا به پاركینسون (مبتلا شده در سن چهل یا كمتر) 5 تا 10 درصد كل این بیماران را تشكیل می دهند

تهیه وتنظیم :  26/12/89

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 10 آبان 1391 :: نویسنده : قدرت اله محمودلو

بنام خدا –آزمون درس املاء کلاس اول   راهنمایی آموزشگاه       در آذرماه سال تحصیلی   91-90                                                                  

           تاریخ امتحان       :                     - نام ونام خانوادگی......................              کلاس                                                                                        مدت امتحان : 45دقیقه

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

1-     غلط های  املایی رادرمتن زیر پیداکرده وشکل صحیح آنهارا بنویسید.  8نمره

 

غرقه ی شکوح واعجاذزیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لتیف وخنکی رادرلای انگشتان پاهای برحنه ام احساس کردم ،آب، جوشش چشمه ها   آب،این روح مزاب  امید وزندگی تازه نفس ،جوان ونیرومند باگامهای استوار وامیدوار شطابان می رفت .

این زبان فارسی است که به من توانایی وفرست می دهد وباایرانیان معاثر آشنا می سازد.

(                             ) (                             ) (                            ) (                             ) (                              ) (                           ) (                             ) (                               )

 

““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

2-درواژه های داده شده علامت (    ّ  ) روی حرف مشدد بگذارید .  3نمره

طفولیت (                  ) دقت(                        ) معلم(                        )  تفکر(                 ) تحمل(                  ) منجم(                        )

 

““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

3-جاهای خالی موجود درعبارت زیرراباانتخاب شکل صحیح داخل پرانتز پرکنید .  4نمره

الف-درتنهایی سیمایی ........ومتفکر داشت ( محزون-مهذون)

ب-نظام شاهنشاهی واژگون وجمهوری اسلامی ........شد(پایه گزاری-پایه گذاری)

ج-دراین مدرسه ها بازار.......ومناظره میان دانشمندان گرم بوده است (مباحثه مباحسه)

د-خیلی تلاش کردم که ........راچاپ کنم ( صفرنامه ام-سفرنامه ام)

 

““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

4-باتوجه به معنی املای کدام واژه نادرست است ؟ 1  نمره

الف- صواب: پاداش o ب-صبا:بادملایمo ج-اثاث:وسایل خانهo  د-خواستن: طلب کردنo

 

““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

5- باتوجه به معنی کلمه ،حرف جاافتاده درهر واژه رابنویسید.  4نمره

الف-فار.....: آسوده   وراحت                            ب-حیا.....: زندگی  

  ج- ....ذاب: ذوب شده ،آب شده                    د-ﻣﻌ......وم: پاک ، بی گناه

 

“““““““““ªªªª³³³³ãããããããùùùùùùù“““““

جمع نمره باعدد                  باحروف                                                  موفق وسربلند باشید  محمودلو

        

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 10 آبان 1391 :: نویسنده : قدرت اله محمودلو
نویسنده :قدرت اله محمودلو
 


         هیچ چیز بی علت خلق نشده است 
!!!

 


 

سیب

ضد اسهال

بهبود کارکرد ریه

ممانعت از انسداد عروق

مراقبت از مفاصل

حفاظت از قلب

زردآلو

تقویت بینایی

ممانعت از ابتلا به آلزایمر

کنترل فشار خون

کندکننده روند پیری

ضد سرطان

کنگر فرنگی

تقویت قلب

تثبیت قند خون

کاهنده کلسترول

مانع آسیب‌های کبدی

هضم غذا

آووکادو

جلوگیری از سکته

کنترل فشار خون

کاهنده کلسترول

نرم‌کننده پوست

دشمن دیابت

موز

تقویت‌استخوان‌ها

کنترل فشار خون

درمان سرفه

ضد اسهال

تقویت قلب

حبوبات

کاهنده کلسترول

ضد سرطان

درمان همورویید

تثبیت قند خون

ضد یبوست

چغندر

تقویت استخوان‌ها

محافظ قلب

ضد سرطان

کمک به کاهش وزن

کنترل فشار خون

زغال اخته

تثبیت قند خون

افزایش حافظه

محافظ قلب

ضد یبوست

ضد سرطان

کلم بروکلی

ضد سرطان

محافظ قلب

تقویت بینایی

کنترل فشار خون

تقویت استخوان‌ها

کلم

کاهش وزن

محافظ قلب

ضد یبوست

درمان همورویید

ضد سرطان

طالبی

کاهنده کلسترول

ضد سرطان

کنترل فشار خون

تقویت سیستم ایمنی

تقویت بینایی

هویج

ضد یبوست

ضد سرطان

محافظ قلب

کمک به کاهش وزن

تقویت بینایی

گل کلم

تقویت استخوان‌ها

بهبود کوفتگی و کبودشدگی

ضد سرطان سینه

محافظت در برابر امراض قلبی

جلوگیری از سرطان 
پروستات

گیلاس

درمان بی‌خوابی

کندکننده روند پیری

ضد سرطان

محافظت در برابر آلزایمر

محافظ قلب

بلوط – شاه 
بلوط

کاهنده کلسترول

ضد سرطان

محافظ قلب

کنترل فشار خون

کمک به کاهش وزن

فلفل کوبیده

پاک‌کننده سینوس‌ها (درمان 
سینوزیت)

ضد سرطان

تسکین گلودرد

تقویت سیستم ایمنی

کمک به هضم غذا

انجیر

کاهنده کلسترول

ضد سرطان

جلوگیری از سکته

کنترل فشار خون

کمک به کاهش وزن

ماهی

حفاظت از قلب

ضد سرطان

افزایش‌حافظه

کمک به سیستم ایمنی

محافظت از قلب

تخم کتان

محافظ قلب

کمک به سلامت ذهن

دشمن دیابت

افزایش ایمنی بدن

کمک به هضم غذا

سیر

ضد سرطان

کشنده باکتری‌ها

کنترل فشار خون

ضد بیماری‌های قارچی

کاهنده کلسترول

گریپ فروت

جلوگیری از سکته

ضد سرطان پروستات

کمک به

کاهش وزن

کاهنده کلسترول

جلوگیری از سکته قلبی

انگور

ضد سرطان

افزاینده گردش خون

دفع سنگ کلیه

محافظ قلب

تقویت بینایی

چای سبز

جلوگیری از سکته

کمک به کاهش وزن

کمک به هضم غذا

ضد آلرژی

التیام‌دهنده زخم‌ها

لیمو ترش 
(شیرازی)

کنترل فشار خون

نرم‌کننده پوست

محافظ قلب

جبران کمبود ویتامین C

ضد سرطان

لیمو ترش

کنترل فشار خون

نرم‌کننده پوست

محافظ قلب

جبران کمبود ویتامین C

ضد سرطان

انبه

تنظیم غده تیرویید

کمک به هضم غذا

افزایش حافظه

محافظ در برابر آلزایمر

ضد سرطان

قارچ

کشنده باکتری‌ها

ضد سرطان

کاهنده کلسترول

تقویت استخوان‌ها

کنترل فشار خون

جو دو سر

دشمن دیابت

جلوگیری از یبوست

ضد سرطان

نرم‌کننده پوست

کاهنده کلسترول

روغن زیتون

ضد سرطان

دشمن دیابت

کمک به کاهش وزن

نرم‌کننده پوست

محافظ 
قلب

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


الف- امر به معروف و نهی از منكر در قرآن كریم

به طور كلی می توان گفت كه ریشه و كلیات احكام شرعی را باید در قرآن كریم و شرح و تفصیل و شاخه های آن را در سنت جست. قرآن كریم در آیه های فراوانی به فریضه امر به معروف و نهی از منكر اشاره كرده است كه در این جا به برخی از این آیات می پردازیم:

1.  "یؤمنون بالله و الیوم الآخر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر و یسارعون فی الخیرات و اولئك من الصالحین"‌(2)

به خدا و روز واپسین ایمان می آورند؛ امر به معروف و نهی از منكر می كنند؛ و در انجام كارهای نیك، پیشی می گیرند؛ و آنها از صالحانند. ‌(3)

2.     "ولتكن منكم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون"‌(4)

باید از میان شما، جمعی دعوت به نیكی، و امر به معروف و نهی از منكر كنند. و آنها همان رستگارانند.‌(5)

3.     "كنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله".‌(6)

شما بهترین امتی بودید كه به سود انسان‌ها آفریده شده اند،؛ چه اینكه امر به معروف و نهی از منكر می‌كنید و به خدا ایمان دارید. ‌(7)

4.     "ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنكر..." ‌(8)

خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیكان فرمان می دهد؛ و از فحشا و منكر و ستم، نهی می‌كند..‌(9)

از مجموع آیات فوق چنین بر می آید كه امر به معروف و نهی از منكر دارای اهمیت بسیار زیادی از منظر قرآن كریم می باشد و همه آحاد جامعه اعم از دولتمردان و عموم مردم را شامل می شود و به طور كلی از آیات فوق نكات زیر را می توان استنتاج نمود:

    وجوب امر به معروف و نهی از منكر از بدیهیات است و كسی از مسلمانان در آن شك نكرده است.1-

    وجوب این دو فریضه در همه ادیان الهی بوده و امت‌های گذشته نیز بدان مكلف بوده اند.2-

    امر به معروف و نهی از منكر از شئون پیامبری است.3-

    ترك امر به معروف و نهی از منكر علت نابودی جوامع گذشته بوده است.4-

    امر به معروف و نهی از منكر از حقوق متقابل مسلمانان است و افراد جامعه اسلامی در برابر آن مسئولند.5-

    زنان نیز مكلف به امر به معروف و نهی از منكر هستند.6-

    امر به معروف و نهی از منكر نیازمند كسب قدرت است.7-

ب- سیر امر به معروف و نهی از منكر از منظر قرآن

به طور كلی اگر آیات قرآن را در مورد امر به معروف و نهی از منكر بررسی كنیم، می بینیم كه از ذات پاك خداوند صادر شده و پیامبران، حاكمان صالح، مجموعه امت و فرد فرد جامعه موظف به اجرای آن هستند. برای شناخت این مراتب، رتبه بندی زیر قابل توجه است:

1-  ذات پاك خداوند متعال: "ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ینهی عن الفحشاء و المنكر و البغی ...." ‌(10) در اینجا به خاطر اهمیت این دو فریضه ذات خداوند متعال به عنوان آمر به معروف و ناهی از منكر می باشد.

2-  پیامبر اكرم(ص) " ... یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنكر.... "‌(11) در این مرتبه خاتم پیامبران حضرت محمد(ص) به این عنوان انتصاب داده شده است.

3-  حاكمان صالح(امامان): "الذین ان مكناهم فی الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزكوه و امروا بالمعروف و ینهوا عن المنكر ..." ‌(12) در مرتبه سوم كسانی كه قدرت و مكنت در روی زمین به آنان داده شده است موظف به برپاداشتن نماز، پرداختن زكات و امر به معروف و نهی از منكر شده اند.

4-  هیئت های امر به معروف و نهی از منكر: "و لتكن منكم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر ..." ‌(13) در مرتبه چهارم گروههایی از مردم كه این شایستگی را پیدا می كنند كه دیگران را دعوت به خیر و صلاح می كنند و امر به معروف و نهی از منكر می كنند.

5-  مجموعه امت: "كنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ..." ‌(14) در مرتبه پنجم نیز همه مردم موظف به انجام این فریضه الهی شده اند، براین اساس تمام آحاد افراد مؤمن و متدین مأمور به انجام این دو فریضه الهی هستند.

ج- امر به معروف و نهی از منكر از نگاه معصومین(ع)

اگر بررسی عمیق در مضامین آیات و روایات اسلامی و معارف دینی داشته باشیم كاملاً مبرهن است كه بیانات معصومین(ع) ترجمان قرآن كریم و تفسیر آن است و هر دو از یك منبع سیراب می‌شوند. در این زمینه این دو فریضه‌ الهی را از منظر روایات معصومین(ع) مورد بررسی قرار داده و به بعضی از آنها اشاره می‌كنیم:

1-  قال رسول الله(ص): "... اذا لم یامروا بالمعروف و لم ینهوا عن المنكر ... سلط الله علیهم شرارهم فیدعوا عند ذلك خیارهم فلایستجاب لهم"‌(15)

پیامبر اكرم(ص) می فرمایند: ... زمانی كه امر به معروف و نهی از منكر نكردند... خداوند متعال، بدترین و شرورترین آنها را بر آنان مسلط می كند، پس در این هنگام دعا می كنند ولی دعای آنان مستجاب نمی شود.

2-  قال رسول الله(ص): "الا اخبركم عن اقوام لیسوا بانبیاء و لا شهداء یغبطهم الناس یوم القیامه بمنازلهم من الله عز و جل، علی منابرهم من نور.   قیل: من هم یا رسول الله؟  قال: هم الذین یحببون عبادالله الی الله و یحببون الله الی عباده.  قیل: هذا

حببوا الله الی عباده فكیف یحببون عبادالله الی الله؟   قال: یامرونهم بما یحب الله و ینهونهم عما یكره الله فاذا اطاعوهم احبهم الله".‌(16)

پیامبر اكرم(ص) در رابطه با اهمیت امر به معروف و نهی از منكر فرمودند: آیا شما را از كسانی خبر دهم كه نه انبیا و نه شهدا هستند ولی مردم(انبیا و شهدا) به مقام و مرتبت و جایگاه آنان در پیش خدا كه بر منبرهایی از نور هستند غبطه می

خورند؟  سؤال شد: ای رسول خدا(ص) آنان چه كسانی هستنند؟  پیامبر(ص) فرمود: آنان كسانی هستند كه بندگان خدا را

محبوب خدا و خدا را محبوب بندگانش می گردانند.  سؤال شد: معنای محبوب گردانیدن خدا در پیش بندگانش معلوم است اما چگونه بندگان خدا را محبوب خدا می گردانند؟  پیامبر(ص) در جواب فرمود: به چیزی كه خداوند متعال دوست دارد دعوت می كنند و از چیزی كه خداوند متعال بدش می آید نهی می كنند، پس هنگامی كه بندگان خدا، او را اطاعت می كنند محبوب خدا می گردند و خداوند متعال آنان را دوست می دارد.

3-  قال رسول الله(ص): "من امر بالمعروف و نهی عن المنكر فهو خلیفه الله فی ارضه و خلیفه رسول الله و خلیفه كتابه"‌(17)

رسول خدا(ص) فرمودند: كسی كه امر به معروف و نهی از منكر كند، جانشین خدا، پیامبر خدا(ص) و كتاب خدا در روی زمین است.

4-    قال امیر المؤمنین علی(ع): "لاتتركوا الامر باالمعروف و النهی عن المنكر فیول علیكم شراركم".‌(18)

امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) فرمودند: امر به معروف و نهی از منكر را رها نكنید در غیر این صورت بدترین شما بر شما حاكم می شوند.

5-    قال الحسین(ع): "... انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی، ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنكر...". ‌(19)

امام حسین علیه السلام در نامه معروفش به برادرش محمد حنفیه در باره فلسفه قیامش در فرازی می فرماید: من برای اصلاح امت جدم رسول خدا(ص) قیام كردم، می خواهم امر به معروف و نهی از منكر نمایم...

البته در این باره روایات متعددی وجود دارد كه در این مجال نمی گنجد.

د- شیوه های عملی امر به معروف و نهی از منكر

هدف عمده و اساسی در امر به معروف و نهی از منكر محقق شدن معروف و زدوده شدن منكر است. برای نیل به این هدف به نظر می رسد كه باید به دنبال بهترین و مؤثرترین راهكارها و شیوه های عملی بوده باشیم كه در این راستا موارد زیر پیشنهاد می گردد:

  1-شیوه عملی: اولین و مؤثرترین شیوه در امر به معروف و نهی از منكر تبلیغ عملی است. یكی از مهمترین عوامل موفقیت پیامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) در ترویج و گسترش مكتب، توجه به این شیوه بوده است

. پیامبر اكرم(ص) در اغلب كارها از قبیل كندن خندق، ساختن مسجد و برنامه های فرهنگی و اجتماعی و .... قبل از اینكه دیگران را تشویق به این كار كند خود پیشقدم می شد، همچنانكه امامان معصوم(ع) به این طریق عمل می كردند.

  2-احترام به شخصیت افراد: دومین اصلی كه در تأثیر امر به معروف و نهی از منكر در خور توجه است، احترام به شخصیت افراد می باشد. مرتكبان منكر تا وقتی كه متجاهر به گناه نشده اند، و به طور آشكار خود را نیالوده اند محترمند و نباید به هتك حرمت آنها پرداخت.

3-ارشاد تدریجی: معمولا ما انتظار داریم كسانی كه در گرداب منكرات غوطه ور شده اند یك دفعه آنها را از گرداب در آوریم و یك مسلمان ایده آل بسازیم؛ در حالی‌كه تربیت امری تدریجی است و فضایل و رذایل هیچ‌كدام یك مرتبه در جان

 انسان‌ها به وجود نمی آیند. در حقیقت می توان گفت كه از علل نزول تدریجی قرآن توجه به این نكته مهم است، چرا كه قرآن كتاب تربیتی است و برای هدایت انسان‌ها به سوی كمال مطلوب نازل شده است.

  4-نرمخویی و محبت: از شیوه های مهم و مؤثر در امر به معروف و نهی از منكر، نرمخویی و محبت است؛ خصلتی كه موفقیت پیامبر(ص) بنا به تصریح قرآن كریم مرهون آن بوده است.

  تشویق به ارزش‌ها:  یكی از امتیازات مكاتب الهی تشویق به خوبی‌ها و ارزش‌هاست. 5-پیامبر مكرم اسلام(ص) از عامل تشویق در جهت پیشبرد اهداف استفاده‌های زیادی می‌كرد. برای كسانی كه دو ركعت نماز برای خدا می‌خواندند جایزه تعیین

می كرد.‌(20)  پست‌های حساس سیاسی، فرهنگی و نظامی را به افراد لایقی می سپرد و به این ترتیب، امت را به نیكی و پاكی دعوت می فرمود. برای نمونه اسامه بن زید هجده ساله را به عنوان فرمانده لشكر منصوب فرمود و....

  6-ایجاد فضای امر و نهی: شكی در این مسئله نیست كه محیط هر چند نقش زیربنایی ندارد ولی در پرورش فضایل و رذایل نقش اساسی دارد. رسالت انبیا نیز مبتنی بر این اصل بود كه محیط را به گونه‌ای آماده سازند تا خود مردم عدالت را بر پادارند:"لیقوم الناس بالقسط".‌(21) بنابراین پیامبر اكرم(ص) می فرماید: "كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیته".

برخورد عملی با مرتكبان منكر: 7-به طور كلی اگر در كنار شیوه های گذشته این شیوه را مد نظر نداشته باشیم بدون شك امر به معروف و نهی از منكر بی نتیجه خواهد ماند.

ه- مراتب امر به معروف و نهی از منكر

  1-مرحله انزجار قلبی: علمای اسلام برای امر به معروف و نهی از منكر مراتب و درجات و همچنین اقسامی قائل شده‌اند. اولین درجه و مرتبه نهی از منكر، هجر و اعراض یا انكار قلبی است و این در مواردی است كه ما با شخصی كه با او

صمیمیت داریم قطع رابطه كنیم و نسبت به او سردی نشان دهیم و این برخورد، برای او تنبه تلقی شود، یعنی تحت یك زجر و شكنجه روحی قرار گیرد و این عمل ما در جلوگیری از كار بد او تأثیر داشته باشد؛ در غیر این صورت چه بسا فردی كه

از قطع رابطه ما استقبال كرده و او هم قطع رابطه كند و آزادتر دنبال منكرات و كارهای زشت برود در چنین مواردی این كار درست نیست.

  2-مرحله زبانی: درجه دومی كه علما و دانشمندان برای نهی از منكر ذكر كرده اند، مرحلة زبان است. چه بسا آن بیماری كه دچار منكری است، به دلیل جهالت و نادانی و تحت تأثیر یك سلسله تبلیغات قرار گرفته است، احتیاج به مربی، هادی،

راهنما و معلم دارد تا با او تماس بگیرد و با كمال مهربانی با او صحبت كند، موضوع را با او در میان بگذارد تا معایب و مفاسد را برایش تشریح كند تا آگاه شود و بازگردد

 

  3-مرحله عمل: مرحله سوم عمل است. گاهی طرف در درجه و حالی است كه نه اعراض و هجران و نه زبان و بیان بر

او تأثیر نمی‌گذارد. در اینجا باید از راه عمل وارد شد. وارد عمل شدن نه تنها به زور گفتن نیست، كتك زدن و مجروح

كردن نیست، البته مواردی هم هست كه جای تنبیه عملی است كه آن هم از شئون حكومت اسلامی است و شهروندان جامعه

اسلامی از پیش خود حق اعمال این تنبیهات را ندارند. امر به معروف عملی این است كه نباید تنها به گفتن قناعت كند و فكر

كنیم همه چیز را گفتن درست می شود. گفتن، شرط لازم است ولی كافی نیست. باید عمل كرد و آنچه مربوط به شهروندان است برخورد عملی غیرمستقیم است. ‌(22)


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ماده غذایی ضد سرطان درایران 
۱- گوجه فرنگی
گوجه فرنگی غیر از ویتامین C ، محتوی مقدار زیادی “لیکوپن” می باشد. لیکوپن ماده ای است که خطر سرطان های پروستات و تخمدان را کم می کند.
محصولات گوجه فرنگی از قبیل: رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی و کچاپ نیزضد سرطان می باشند.
 
۲- کلم بروکلی و دیگر کلم ها
کلم ها غیر از کلسیم، منبع غنی “سولفورافان” ( sulforaphane ) هستند. این ماده خطر بروز سرطان های معده ، سینه و پوست را کم می کند.
مقدار سولفورافان در کلم بروکلی بیشتر از بقیه کلم هاست.
 
۳- آواکادو
آواکادو، پتاسیم بیشتری نسبت به موز دارد. همچنین، منبع خوب بتاکاروتن و آنتی اکسیدان می باشد. مصرف آواکادو برای درمان سرطان کبد و بیماری های کبدی مفید است.
 
۴- توت ها
توت ها دارای ماده ای به نام “آنتوسیانین” ( anthocyanin ) هستند. این ماده یک آنتی اکسیدان قوی می باشد و در مقابل سرطان های روده بزرگ و مری از بدن محافظت می کند.
 
۵- دانه سویا
سویا داری “ایزوفلاون” می باشد. محصولات به دست آمده از سویا مانند توفو، شیر سویا و آجیل سویا نیز دارای این ماده می باشند.
این ماده خطر سرطان های سینه، تخمدان و پروستات را کاهش می دهد که این کار را به وسیله محافظت سلول های بدن از اثرات زیان آور استروژن ها انجام می دهد.
 
۶- چای
چای سبز و چای سیاه دارای منبع طبیعی “”catechin می باشند. این ماده یک آنتی اکسیدان قوی می باشد و از رشد سرطان جلوگیری می کند. همچنین سرطان های کبد، پوست و معده را کاهش می دهد.
 
۷- کدو تنبل
کدو تنبل ، هویج، نارنج، فلفل قرمز و زرد و سیب زمینی شیرین منبع غنی “بتا کاروتن” هستند. این مواد به عنوان آنتی اکسیدان های قوی شناخته شده اند و مصرف مداوم آنها منجر به کاهش انواع مختلف سرطان ها می شود.
 
۸- اسفناج
اسفناج دارای “لوتئین” ( lutein )، ویتامین های A ، C و E می باشد. همه این مواد به عنوان آنتی اکسیدان شناخته شده اند. اسفناج سرطان های کبد، ریه، سینه، تخمدان، روده بزرگ و پروستات را از بدن دور می کند.
 
۹- چغندر قرمز
چغندر دارای “فلاوونوئید” می باشد. این ماده به عنوان یک ضد سرطان شناخته شده است. ادرار اشخاص مصرف کننده این چغندر، قرمز رنگ می باشد.
 
۱۰- هویج
هویج دارای “بتاکاروتن” زیادی می باشد و برای جلوگیری از سرطان های ریه، دهان، حلق، معده، روده، کیسه صفرا ، پروستات و سینه بسیار مفید می باشد. البته نباید در مصرف آن زیاده روی کرد.
 
۱۱- سیر
مطالعات نشان داده که خانواده پیازها، از قبیل، سیر، موسیر و تره فرنگی، در افراد سالم سلول های سرطان زا را از بین می برند و در بیماران سرطانی، رشد این سلول ها را کُند می کنند. در این رابطه، اثر سیر از همه بیشتر می باشد. به طور کلی، سیر خطر سرطان های معده، روده بزرگ، مری و سینه را کم می کند.
سیر ریز ریز شده را ۱۰ دقیقه قبل از آماده شدن غذا، در غذای خود بریزید تا قدرت مبارزه با سرطان را در بدن خود افزایش دهید.
 
۱۲- آناناس
آناناس دارای آنتی اکسیدان و ویتامین C می باشد. این میوه، بدن را در برابر سرطان های ریه و سینه حفظ می کند.
 
۱۳- سیب
همانطور که می دانید سیب یک آنتی اکسیدان می باشد. علاوه بر آن، دارای ماده ای به نام “quercetin” می باشد. این ماده خطر سرطان ریه و رشد سلول های سرطان پروستات را کم می کند. 
 
۱۴- پرتقال
همانطور که می دانید، پرتقال منبع غنی ویتامین C است. تحقیقات نشان داده است که، این میوه اثر ضد
سرطانی نیز دارد. پرتقال، از سرطان معده و ریه جلوگیری می کند.
 
۱۵- انگور قرمز
انگور قرمز ماده ای دارد که از فعالیت آنزیمی که مسئول ساخت و رشد سلول های سرطانی است، جلوگیری می کند.
 
۱۶- ریشه شیرین بیان
ریشه شیرین بیان از رشد سلول های سرطان پروستات جلوگیری می کند. ولی در مصرف آن زیاده روی نکنید، زیرا مصرف بیش از اندازه آن، موجب افزایش فشار خون می گردد.
 
۱۷- قارچ
قارچ، سطح ایمنی بدن را بالا می برد و با سلول های سرطانی می جنگد.
 
۱۸- غذاهای دریایی و روغن ماهی
از آنجایی که غذاهای دریایی دارای اسیدهای چرب امگا ۳ می باشند، روی سوخت و ساز سلول ها اثر دارند و مصرف اسیدهای چرب اشباع را کم می کنند.
مصرف روزانه ی این غذاها، قوی ترین و موثرترین اسلحه برای مبارزه با سرطان ها می باشد و سرطان هایی از قبیل، روده بزرگ، پروستات و سینه را از بین می برند.
 
۱۹- مویز
دارای اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ و ویتامین E می باشد.
مویز ضد سرطان، درمان کننده سرطان، درمان کننده بیماری های قلبی و پایین آورنده ی فشار خون است و برای نرمی و انعطاف پذیری رگ ها بسیار مفید می باشد.
 
۲۰- زردچوبه
زردچوبه از سرطان های معده و روده بزرگ جلوگیری می کند. همچنین تعداد سلول های سرطانی را کم می کند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
mahmoudlou.g@gmail.com  لطفا بعد ازنگاه کردن به سایت نظرات شخصی وعکسهای  خود وروستا را  جهت منعکس درسایت به این ایمیل بفرستید: قدرت اله محمودلو

                      تابلوورودی روستای یکانعلیا درجنب دبستان برشهیدبرگشادی


(یکان علیا)

*موقعیت جغرافیایی*:

یکان علیایکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان یکانات بخش یامچی شهرستان مرند واقع شده‌است.

وازشهرستان مرند 40کیلومتر(تماما آسفالته)فاصله دارد

امروزه یکانات بیش از 20روستا را مالک می باشد. اسامی روستاهای محال یکانات عبارت است از: (یکانعلیا, یکانکهریز, میغیلی, یکان سعدی, شامقلی(آشاغی و یوخاری), مئولی, اصلی کند, چای کسن, نورآباد, کوردیئنجه, یارانمیش یئنجه, داغ یئنجه سی, خارابا مرکید, حاجی بالا اوباسی, گاوالان, امیرآوا, اروم قویوسی, آغیار, سویودولو)).

یکان علیاکه بعضا به آن داش یکان یایوخاری یکان هم می گویند. یکی از بزرگترین ترین روستاهای دهستان یکانات است از شمال به ارتفاعات ۶۰۰۰ متری ینگجه سادات، از غرب به یکان کهریز، از شمال شرقی به مرکید خرابه و از جنوب به ارتفاعات ۵۵۹۱ متری محدود می‌شود. جاده این روستا و بیشتر روستاهای یکانات به یامچی در مسیر سیلابهای فصلی قرار دارد. به این جهت پل احداثی دوام لازم را ندارد

در جنوب شرقی یکان علیا گردنه گیروه وجود دارد که از این گردنه به یامچی راه وجود دارد. در همان نقطه، کوه قالا داغی قرار دارد که در موقع بارش باران، سیل از دره‌های آن جمع شده و به طرف یکان کهریز و روستاهای پایین (مغولو و شامقلی) جاری شده و خسارات زیادی وارد می‌کند.به همین دلیل درجلو تمامی دره های پرشیب سد(آب بندهای محکم ) ساخته شده است .

منطقه شکار ممنوع یکانات:


منطقه شکار ممنوع یکانات در شمالغربی شهرستان مرند از شمال به شهرستان جلفا و از شرق به منطقه حفاظت شده مراکان و از غرب به پناهگاه حیات وحش کیامکی و از جنوب به اراضی روستاهای مغول یکان و یکان علیا و روستای یامچی محدود میشود .

این منطقه با وسعت 58800 هکتار بین 20/45 تا 20/45 طول شرقی و 58/38 تا 38/38 عرض شمالی قرار گرفته است .

 اهمیت:
اهمیت منطقه شکار ممنوع یکانات به خاطر ارتباط بیولوژیک به پناه گاه حیات وحش کیامکی و منطقه حفاظت شده مراکان و نیز قرار گرفتن در مسیر گدار قوچ و میشهای ارمنی می باشد .

 تاریخچه:
منطقه یکانات از سال 1363 بعنوان منطقه شکار ممنوع تحت مدیریت میباشد.

 

 گونه های جانوری شاخص منطقه شکار ممنوع یکانات:

1-     قوچ و میش ارمنی

2-     گرگ

3-     سیاه گوش

4-     پلنگ

5-     کل و بز

یکان علیا: این روستا مردمی مهمان پرست ومهربانی دارد.زبان مردم این روستا ترکی آذربایجانی می باشد

لهجه محلی یکان علیا(داش یکان)دریکانات شبیه لهجه گنجه.شکی وشروان آذربایجان است که معاشرت ومعامله این روستاباآن ممالک باعث آن شده است

به دلیل سرسبز بودن دامنه قالاداغی دراین روستا درماههای اردیبهشت وخرداد گردشگران زیادی  ازروستاهاوشهرهای اطراف (یامچی -مرند-تبریز-خوی -ارومیه و..)به برای تفریح وگردش به اینجا می آیند

*جمعیت وشغل مردم روستا*:

این روستا درسال 1390دارای 303خانوارو1156نفرجمعیت دارد شغل بیشترمردم این روستا دامداری وکشاورزی وقالی بافی می باشد .بدلیل کمبود آب کشاورزی بیشتر مردم این روستا به شهرهای بزرگ ازجمله ارومیه کوچ نموده اند که جمع ساکنین این روستا درارومیه به بیش از 16000نفر می رسد

وایف یکان علیا*:

در این روستا ۸ طایفه وجود دارد که عبارتند از :

۱- همتلو

۲- آلیلو

۳- گدیک لو

۴- نبی لو

 ۵- خضرلو

۶- نظری

۷- نوری

۸-برگشادی

۹-شیخلو*شهدای روستا درجنگ تحمیلی :

این روستا شهدای زیادی رادرجنگ 8ساله دفاع مقدس داده است که 2تای آنها درروستا به نامهای  سربازشهید چنگیز برگشادی وبسیجی شهید حسن جانجانی دفن شده وبقیه ی شهدادرارومیه وجاهای دیگر مدفونند .خداروح تمام شهداراازماراضی بکند.

 

شهیدحسن جانجانی فرزندمهدی درتاریخ۱۳۴۰هجری شمسی دریکان علیابه دنیاآمدوتحصیلات ابتدایی رادردبستان دولتی ایرانشهر آن روستا تمام کردایشان علاقه زیادی به مجالس مذهبی داشت ودرحسینیه کربلایحیی(مسجدچای)یکان علیادر دسته جات سیدالشهداءنوحه گری می کرداودرتاریخ۱۸/۴/۵۹ جهت انجام خدمت مقدس سربازی به تبریز- پایگاه دوم شکاری قرارگاه گردان۲۱گروهان۳پاسداری اعزام گشته وضمن انجام خدمت درآنجاوپایگاه هوایی ششم شکاری قرارگاه گروهان۳پاسداری بندربوشهردرتاریخ۱۸/۱۰/۶۱ ازپایگاه دوم شکاری ترخیص شده است پس ازپایان خدمت درتاریخ ۴/۱/۶۲به بسیج مرندثبت نام کرده وازمنطقه مرندعازم جبهه(دزفول)شده ودرعملیات والفجر۱درمنطقه فکه درتاریخ۲۴/۱/۶۲باعنوان بسیج به درجه رفیع شهادت نائل گشته است  روحشان عالیست متعالی باد.

 *مدارس  موجود درروستا*:

1-دبستان پسرانه شهیدبرگشادی
2-دبستان دخترانه مردعلی قوجالو
 3-مدرسه راهنمایی شهیدنوری
 4-مدرسه راهنمایی دخترانه شفا
5-دبیرستان شبانه روزی پسرانه عباس نوری که توسط فرزندان مرحوم عباس نوری بنا شده است.

*علما وروحانیون روستا*:
اسامی روحانیوت  وعلماء زحمتکش روستای یکان علیا که سالیان زیادی درجهت ترویج دینی واقعا زحمت کشیده اند:1-مرحوم مغفورحاج میرزامحمودصمیمی
2-مرحوم مغفورحاج میرزاعیسی شیخلو
3-حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسماعیل شیخلو متولد روستای یکان علیا،مقیم ارومیه که شاهدبیانات ایشان درمساجد وصداوسیمای ارومیه هستیم
 4-حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا سیدکاظم فرج زاده که سالیان زیادازمنابر ایشان استفاده نموده ایم .
5- حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا ابوالفضل همتی که درعین حال شاهد بیانات ومنابروفرمایشات ایشان درایام ا..ومناسبتها وتعزیه ها و.... هستیم.

*نمونه هایی ازافتخارات ومفاخر روستای یکانعلیا*:

1-

دکتررحیم محمودلو رحیم محمود لو فرهنگ مرند

ایشان درسال1347در درروستای یکانعلیاازتوابع مرند به دنیاآمد ودوران ابتدایی وراهنمایی رادراین روستا بامعدل عالی سپری نموده  وسپس تحصیلات متوسطه خود رادردبیرستان سیدزاده مرند به پایان رسانید  و در کنکورسراسری دررشته پزشکی بارتبه 110 ازدانشگاه شهیدبهشتی تهران پذیرفته شد  و دوره های تخصص جراحی عمومی وفوق تخصص جراحی قفسه سینه (توراکس) را با موفقیت به پایان رسانید.   دکتر رحیم محمود لو  متخصص جراحی داخلی و فوق تخصص جراحی توراکس(جراحی قفسه سینه) وهمچنین رئیس دانشکده پزشکی ارومیه  واستاد دانشگاه با کسوت دانشیاری وجراح بیمارستان امام خمینی ارومیه می باشند.

- دکترمحمد نوری (فرزند اسماعیل نوری ملقب به خیاط ) که ایشان الان از بهترین پزشک ها می باشند و اخرین سمت ایشان رئیس انتقال خون زنجان می باشدو یا برادر ایشان ابوالفضل نوری که سالها شهردار سلماس و قره ضیاالدین و اووغلوو.. بودند و یا حسن نوری فرزند مرحوم مشهدی اسماعیل خیاط در تهران استاد دانشگاه ورئیس مخابرات تهران بوده ویکی از اساتید برجسته کشور می باشد که تالیفاتشان هنوز در دانشگاه های تهران تدریس می شود که در سایتشان http://www.hassannouri.com/ درج گردیده  است.

دکترعلی محمودلو

دکترعلی محمودلو( پسرعموی دیگر  بنده)درسال 1352،درروستای یکان علیا ازتوابع مرند به دنیا آمد اوتحصیلات ابتدایی وراهنمایی رادراین روستا بامعدل عالی سپری نمود بعد برای ادامه تحصیل دریکی ازدبیرستان های مرند ثبت نام نموده بعداز اتمام پایه اول متوسطه مقیم ارومیه گردیدودرآنجا دررشته ریاضی فیزیک موفق به اخذ دیپلم گردید سپس ازدانشگاه تبریز درسال 1375کارشناسی فیزیک حالت جامد وپشت سرهم درسال78ازدانشگاه شهید بهشتی تهران موفق به اخذ کارشناسی ارشد دررشته فیریک حالت جامد شد وبعد، ازدانشگاه تبریز درسال89موفق به به اخذ دکترای فیزیک فوتونیک شد.

4-پرویز نوری

  پرویز نوری فرزند  مجید  ساکن روستای یکانعلیا پسر خواهر بنده دوران ابتدایی وراهنمایی رادرروستاسپری نموده بعد، ازدبیرستان نمونه ابوریحان مرندقبول وادامه تحصیل دادسپس ازدانشگاه دررشته روانشناسی قبول شده وکارشناسی آن رابامعدل 19/39(رتبه اول کشوری) تمام کرد سپس در آزمون osoکشورسوئیس جز 7نفرایرانی، قبول گردید.سپس به علت انتخاب جوان موفق وبرتر درسطح شهرستان مرند از طرف فرماندار مرند موفق به دریافت لوح زرین شد.

 5- موسی احمد زاده یکانی موسی احمدزاده در تاریخ ۱۳۳۴ در روستای یکان علیا از توابع یکانات در یک خانواده مذهبی متولد شد  . -اخذ مدرک دیپلم طبیعی درسال۱۳۵۲(به عنوان اولین دیپلمه های پیرانشهر) – – اخذ مدرک کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه ارومیه ۱۳۷۳ – اخد مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه ارومیه
کاندیدای دور نهم مجلس شورای اسلامی  :

موسی احمدزاده یکی از موفق ترین مدیران ورزشی محسوب می شود که طعم پیروزی های تیم والیبال پگاه تحت مدیریتش هنوز هم در کام ورزش دوستان  است.وی سابقه  راه اندازی تیم پگاه به مدت پنج سال در زمان مدیریتش بر پگاه آذربایجان غربی و همچنین سابقه ۲۸ سال مدیریت در استان در کارخانه قند پیرانشهر،کارخانه قند ارومیه،کارخانه گلفام ارومیه ، مدیرعامل پگاه آذربایجان غربی را دارد.
*معلمان بومی روستا*:
نام تعدادی ازمعلمان بومی که درروستا تدریس نموده اند عبارتند از:
1-حاج ابوطالب طالبی
 2-بهروز طالبی
3-احمدکریمی
 4-مرحوم ابوالفتح حقی
 5-مرحوم محمدعلی صمیمی
 6-معراج خضرلو
 7-ابراهیم نوری
8 -حسین نوری
9 -محمدحسین صمیمی
 10-عباسعلی محمودلو
11- محمد زالی یکانی
 12- احمد یکانلو
13-عزیز نوری لو
14- موسی آهنگری
15 -قدرت اله محمودلو:با22سال سابقه خدمت درآموزش وپرورش مرند:
6سال اول 1369الی1376خدمت درروستای یکان کهریز درمدارس دبیرستان مظفرجنگی وراهنمایی 22بهمن وابتدایی عمار به عنوان دبیر پرورشی و6سال دوم خدمت ازسال 1376الی1381 دریکانعلیا درمدارس دبیرستان  عباس نوری وراهنمایی شهید نوری وابتدایی شهیدبرگشادی باسمت دبیرپرورشی و10سال درخود مرند به عنوان معاون پرورشی مدارس شهیدصدوقی وشیخ الاسلام

16
-حسین اصغری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

*نمونه هایی ازبناهای ساخته شده توسط خیرین روستا*:

 خیرین محترم هستندکه باکارشان سعادت ونجات ازظلمت وتاریکی رابه مردم این خطه هدیه کردند۱-حاج مردعلی قوجالو:تاسیس دبستان دخترانه ومتحمل لوازم التحریروعیدانه دانش آموزان طی چندین سال تاکنون وتاسیس تالار(مجموعه ورزشی)درروستاجهت انجام مراسم عروسی.۲-حاج محمدعلی نوری بابرادران :تاسیس دبیرستان شبانه روزی باخوابگاه وکلیه امکانات آموزشی وآزمایشگاهی واهدای یک قطعه زمین برای احداث مدرسه راهنمایی دخترانه درروستا.۳-حاج محمدنوری مرحوم:بازسازی اماکن مذهبی ازجمله امامزاده روستاو واریزنقدی خودیاری اهالی جهت انشعاب گازبه روستا.۴-حاج نورمحمدمینابگلو:تاسیس مسجدبزرگ علیخان باتمام امکانات مذهبی ونوحه گری وزنجیرزنی1-احداث دبیرستان شبانه روزی عباس نوری توسط فرزندان مرحوم عباس نوری که دانش آموزان زیادی ازروستاهای اطراف دراین دبیرستان مشغول به تحصیل می باشند .2-احداث مسجدمحله ی علی خان از زیربنا وتجهیز آن ، توسط آقای نورمحمدمینابگلو  تاسقف 90میلیون تومان ازدیگر بناهای  مذهبی این روستا  بازیربنای 300مترمربع توسط خیرین می باشدوجدیدا مناره های زیبای طلایی رنگ  آن از دور نظر افراد را به خود جلب می کند که توسط فرد خیر دیگر دربالای مسجد محله علی خان  نصب شده است
 
نام قناتاستانموقعیتبخشروستاطول قناتعمق مادر چاهتعداد میله چاهفاصله مظهر تا محلدبی

Lit/s

- چمن كهریزیآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 500 20 12 
- آباذرآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 150 15 
- محمدامین پایینآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 450 24 12 
- محمدامین بالاآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 400 25 15 
- میرزاحسن كهریزآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 450 18 15 
- آراكهریزآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 200 15 
- آسان كهریزآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 2500 32 52 
- ابوطالبآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 550 25 22 
- اسدكهریزیآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 150 15 
- بهت بانوآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 150 18 15 
- تاروردیآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 300 18 12 
- تازه كهریزآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 700 20 25 
- بیانلوآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 700 24 24 
- یوخاری كهریزآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 360 25 12 
- خلیل آبادآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 100 15 
- رجب كهریزیآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 1700 30 50 
- علی خانآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 300 23 15 
- قویولوغاآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 400 35 25 
- قانلی كهریزآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 200 15 10 
- چرچرآذربایجانشرقی مرند یامچی یامچی یكان علیا 300 24 10 
- مكه منكآذربایجانشرقی مرند یامچی یكان علیا 920 32 40 
  *مساجد موجود درروستا*:

این روستادارای ۶مسجد می باشد

۱-مسجدجامع

۲-مسجد محله علی خان

۳-مسجد ولدی

۴- مسجد کربلا یحیی

۵-مسجد چمن کهریز

۶-مسجد امام رضا ( محلی)

تصویری ازمسجد جامع یکانعلیادرمورخه 91/1/1


نمایی ازمسجد محله علی خان که وجودمناره های طلایی  رنگ جلوه ی خاصی به آن بخشیده است 91/1/30

نمایی ازمسجد امام رضا(ملقب به بالامسجد) کمی بالاتر ازمسجد علی خان روبروی حیاط کربلاعبداله نوری مورخه5/4/91

نمایی ازمسجدجامع یکان علیا درمورخه 91/4/15

مسجد جامع یکانعلیا وپایگاه مقاومت فعال  شهید جان جانی مستقر درمسجد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :ورودی روستا ازسمت یکانکهریز-خوی -ارومیه

ورودی مدرسه راهنمایی شهیدنوری وابتدایی شهید برگشادی

ورودی محله علی خان وعدم طرح هادی دراین قسمت به دلیل عدم رضایت همسایگان 91/4/20

نمایی ازروستا درمورخه 91/1/17

      نمایی ازگردشگران درپشت گردنه ی  دیدنی گیروه درمورخه ۹۱/۲/۲۵

       جاده ورودی به روستا ازطرف دبیرستان عباس نوری

نمایی ازروستا درمورخه 91/1/18 ومشاهده مناره مسجد محله علی خان

 نمایی ازروستا ازجلو امام زاده ومشاهده مرغداری علی اصغرخضرلو عاشق

نمایی از طرفین مخابرات گرفته شده ازروبروی مسجدجامع 90

مسجد جامع یکان علیا یکی ازمساجد بزرگی که ازهرامکانات مجهز می باشد

 

 ورودی روستا ازپایین ازمقابل منزل آقای فرهمندی

 

ورودی روستا پایین تر ازمدرسه شهید برگشادی

بارش سنگین برف درمورخه ۲۹/۱۲/۹۰

گرفته شده از مقابل مسجد جامع یکانعلیا ۲۹/۱۲/۹۰ساعت ۱۰صبح

نمایی ازروستا ازمقابل دکل تلویزیون جدید درمورخه ۲/۱/۹۱

تصویری ازورودی روستا ازمقابل شرکت نفت قدیم 91/4/15

    نمایی ازباغهای زردآلو درروستای یکان علیاکه دراواخرخرداد و اوایل تیرماه عده ای ازمردم به چیدن آنها  میپردازند


پرورش گلهای محمدی دراین روستا درآمد تعدادی ازافراد می باشد

 

گردشگران درمنظره زیبای قره آغاج یکان علیا

 

                                 گردشگران درمنظره طبیعی آغ یوقوش یکانعلیا در ۱۳به در۸۹


 

         تصاویر مربوط به گردشگران درباغچه های  گردو ی  قره آغاج یکانعلیا دراردیبهشت ماه                      نمایی اززمینهای سرسبز آغ یوقوش زمینهای آقای عزیز نوری لو دراردیبهشت ماه ۹۰ (پویامحمودلو)

           

             نمونه ای ازگوساله های پرورش یافته   ( باغهای آغ یوقوش نوری)

       نمونه ای ازگاوهای پرورش یافته درروستای یکانعلیا (باغ آغ یوقوش) گاوهای پرویز نوری


                                  

                                   

 زمینهای شخماشلن (زمینهای صمیمی)دراردیبهشت ماه 90یک منظره دیدنی ونادر درتمام سالها


     پشت گردنه گیروه دراردیبهشت ماه 90 ووجودگردشگران


 

             نمایی از  قبرستان بالایی یکانعلبا90/10/10

 نمایی ازسرسره بازان روستا درمحل گردنه خطرناک گیروه90/10/20

 

           آب بند(سد) چینه خاله روستا  مابین زمینهای محمودلو  و جانجانی90/2/20

 

 نوسازی امام زاده توسط یکی ازخیرین روستای یکانعلیا (مقیم ارومیه) توسط مرحوم حاج محمد نوری ۱/۱/۹۱

 نمایی از داخل امام زاده ی یکانعلیا در مورخه 91/1/1

 

نمایی از امامزاده یکانعلیا درمورخه ۱/۱/۹۱ که به علت شکاف برداشتگی آسفالت پشت بام وبارش سنگین برف درحال نشست می باشد         

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
71– اسماع قرآن توسط پیامبر چه اثری داشت؟دل ها و فطرتهای پاک وسالم متحول میشد .(یکی از راههای جمع نمودن اصحاب و پیروان )سوره شرح ( انشراح) –مکی -

72 – شرایط نزول سوره انشراح؟دلگرمی پیامبر ادامه ماموریت بوسیله نعمت هایی که خدا داده است.73 – نعمت های مورد اشاره در سوره انشراح به پیامبر؟شرح صدر –(هموار کردن بار رسالتی که بر دوش او بوده است. – بلند آوازه کردن پیامبر توسط خدا-

80 – طبق روایات شیعه و سنت سوره توحید معادل چیست؟یک سوم قرآن

81 -   فرمایش پیامبر  ختم قرآن برای کسی که عاجز از خواندن قرآن چگونه ممکن است؟

اگر کسی سه بار سوره توحید را بخواند مانند کسی است که قرآن ختم کرده است.

82 -  چگونه یک سوره توحید از نظر قرائت یا آثار معادل  یک سوم قرآن ثواب دارد؟اگر فرض کنیم کل محتوای قرآن از نظر مسائل توحید – معاد – نبوت و سایر مسائل استسوره مبارکه توحید بصورت فشرده متمرکز بر خداشناسی است. 

83 – خواندن سوره توحید بعد از حمد چگونه است؟هیچ اشکالی ندارد وسفارش شده در شبانه روز حداقل یکبار در نماز ها سوره توحید خوانده شود. و در روایات به خواندن سوره های دیگر نیز سفارش شده است.

84 – حدیث امام صادق (ع) در مورد خواندن سوره توحید؟ کسی یک شب و یک روز بر او بگذرد و نمازهای پنجگانه را بخواند و در آن قل هوالله احد را نخواند به او گفته میشود یا سوره کافرون –مکی- 6 آیه

85 –کدامسورهها چهار قل معروف است؟توحید- کافرون – ناس – فل

86 – قل یا ایها الکافرون لااعبد ماتعبدون ؟بگو ای جماعت کافران من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید.

87 – ولا انتم عابدون ما اعبد؟در حالیکه شماهم نمی پرستید آنچه را که من می پرستم.

88 – از مخاطبه  آیات اول و دوم فوق چه می فهمیم؟که گویا رسول خدا مورد پیشنهادی قرار گرفته بود و به پیشنهاد پاسخ منفی می دهد.

89 -     در تفاسیر سبب نزول این آیات فوق چیست؟

ولیدبن مغیره ،عاص بن وائل، حارث بن قیس ، امیه ابن خلف پیشنهاد پیروی یکسال ، آیین خود را به

پیامبر دادند و در عوض آنها یکسال از آیین پیامبر تبعیت می کنند .

اگر آنها خیر ی در دین پیامبر دیدند تا ابد اطاعت می کنند و اگر پیامبردر بت پرستی سود و منفعت دید

ایشان ادامه دهد. پیامبر اسلام فرمودند من منتظر فرمان پروردگارم. و فرمان خدا بدین شکل نازل شد و منفی بود.

 90 –  ولا انا عابد ما عبدتم ؟ و نه من خدایان باطل شما را عبادت می کنم. 

92 – ولا انتم عابدون ما اعبد؟(تاکید)و نه شما خدای معبود مرا عبادت می کنید.

 93 -  لکم دینکم  ولی دین پس دین شما برای شما باشد و دین من برای من

 91 -نکات مهم سوره کافرون چیست؟سوره توحید و کافرون با قل شروع شده . و محتوای قل مهم است. و لفظ قل هم موضوعیت دارد.و در قرآن حدود 300 جا یک آیه ای با قل شروع شده و پیامبر آ ن قل را هم گفته اند.یعنی فرمان خدا را رسول خدا با لفظ قل گفته اند. قرآن با لفظ و معنا ، هردو وحی الهی است و پیامبر اجازه کوچکترین دخالت و  تصرفی در محتوای وحی ندارد. حتی در سطح کم کردن لفظ قل را ندارد.

 2 – تکرار آیه در 3 و 4 و 5  برای چیست:( بقول امام صادق (ع) برای پاسخ به اشکال زنادقه )نشان دهنده اینست

 که پیشنهاد کفار برای پرستش بصورت یکسال در میان بصورت مستمر بوده است.

3 – آیا سوره مؤید نوعی سکلاریسم نیست؟( می خواهد بگوید که هرکس هر چه را می خواهد بپرستد آزاد است  ؟)

خیر- چون اولاً این سوره سیاقش بظاهر خبری است. ولی در واقع سیاقش سیاق تحقیر و تهدید است، نه جواز و مجازبودن اعتقادات.و آیات دعوت به خداپرستی و دوری از شرک زیاد است و آیات کتاب خدا فاقد تعارض است.

92 -   ارتباط نزول قرآن با لیله القدر چیست؟سوره دخان: انا انزلناه فی لیله مبارکه ...

سوره بقره  (آیات مربوط به صیام):  شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی لناس و البینات و الفرقان

93 – محتوای  لیله القدر یعنی چه ؟شب اندازه گیری – شب تقدیر- شبی که تقدیرها تعیین میشود و در طول سال به مرحله اجرا گذاشته میشود.

94 –  عظمت لیله القدر در چیست؟که خدا از اسلوب وما ادراک استفاد ه می کند . شب قدر به تنهایی بهتر از هزار ماه است.

95 – اسلوب  " ما ادراک " در قرآن در کجاها استفاده شده؟ما ادراک مالقارعه – ما ادراک ماالحطمه – ما ادراک ما الحاقه - ...

96 – این ما ادراک در قرآن  نشان دهنده چیست؟که عظمت این حادثه تا قبل از نزول برای شخص پیامبر کاملاً روشن نبوده ، چون در ماادراک  اولین مخاطب پیامبر اسلام است. و مخاطب بعدی ما هستیم.

97 -  حدیث امام صادق در مورد معنی لیله القدر خیر من الف شهر ؟از این رو شب قدر از هزار ماه بهتر است که هر عمل خیری که انسان در لیله القدر انجام می دهد ثواب آن بیش از انجام هزار ماه فاقد لیله القدر  کار خیر است.

98 -  ملائکه در معیت روح برای چه نازل می گردند؟برای اینکه این امور تعیین شده را ابلاغ کنند.

99 – در این سوره قدر روح کیست؟در بسیاری از روایات منظور جبرئیل است.

100 - لقب جبرئیل در تفاسیر؟سیدالملائکه  و رهبر ملائکه و ملائکه دیگر از او اطاعت می کنند.

101 -  ملائکه در معیت روح به کجا و بر چه کسی  نازل می گردندسوره نحل آیه 2 : برآنکسی از بندگانش که صلاح بداند نازل می کند.حجتی از حجتهایی از خدا و هرساله نازل میشوند.

102 – آیه 4 سوره قدر مبین چیست؟امامت – ولایت و ادامه  حضور معصوم در بین مردم است.

103 -  حدیث امام باقر(ع) در مورد لیله القدر؟کیف لانعرف لیله القدر؟ ...چطور ما لیله القدر را ما نشناسیم ؟

اصولاً ملائکه بر ما نازل میشوند و به ما طواف می کنند؟

104 – لیله القدر دقیقاً چه شبی است؟از رموز است و ائمه به صراحت پرده برنمی داشته اند. ولی بین سه شب نوزدهم –بیست و یکم و بیست و سوم جمع است. سوره فیل -5 آیه دارد.

105 – اصحاب فیل کنیه از چیست؟لشکر ابرهه که بقصد نابودی کعبه آمده بود.

106 -  طبق سوره فیل خدا نقشه آنها را چه کرد؟بر ضلالت و تباهی قرار داد.

107 -  طبق سوره فیل لشکر ابرهه با سنگها چه شدند؟مثل کاه خردشده  

108 – تضلیل ؟به ضلالت کشاندن.- در فارسی نقشه که بهم میخورد می گویند نقش برآب شد.و کلمه کید به معنی نقشه و طرح هم آمده است.

109 – طیراً ابابیل؟ابابیل صفت طیر است و ابابیل به معنای گروه گروه است و بعضی گفته اند ناظر بر نژاد و نوعی

پرندگان است. ( طیر اسم جنس و مفهوم جمعی دارد.  و بصورت گروه گروه پرواز می کردند.)

110 – ترمیهم  بحجاره من سجیل؟رمی به معنای افکندن و سنگ و نیزه پرت و افکندن. سجیل: معرب سنگ و گل – و ناظر بر نوعی سنگ از سنگهای جهنمی-عصف: کاه یا علف خرد شده ماکول : خورده شده و ریز ریزشده

111 – شان نزول سوره فیل؟در بعضی روایات : ابوطالب ضمن اعتقاد ،همواره از پیامبر اسلام دفاع می کرد.

پیامبر در جواب سوال ایشان فرمودند: من مبعوث به جمیع انسانها شده ام.

112 -  آیات نفی ترس از کفار ؟سوره قصص- آیه 57 : (ترجمان ترس کفار و مافی ضمیر کفار  است)

سوره فیل(  بخاطر ترس از کفار برای خراب نمودن کعبه و دادن آرامش)

113 – نکات مهم سوره فیل؟اخطار و انذار به سران کفر که پیامبر و اصحاب او را اذیت نکنند.

خدا در قرآن سر گذشتهای پیشینیان را  مکرر برای عبرت گیری را ذکر می کند

ولی در سوره فیل حادثه ایی است که جنبه ملی و فرهنگی و بومی داشته است. مبدا تاریخ خودشان است و غیرقابل انکار بوده است.

مسئله به رخ کشیدن قدرت الهی  در از بین بردن یک حکومت جبار بنام ابرهه.

114 -   ایلاف؟مصدر است به معنای  الفت بخشیدن – الفت یعنی اجتماع توام با انسجام  و انس و الیتیام است.

و الفت به معنای مالفت و عهد ، پیمان تفسیر کرده اند نمی باشد. و یعنی الفت ایجاد کردن است.

و ایلاف با مسافرتهای زمستانی و تابستانی ارتباط دارد.  115 -  نکات تفسیری سوره قریش؟1 – شروع آیات سوره با لام ( لام تعلیل : جهت الفت بخشی قریش) 2 -  طبق فقه سوره  فیل و قریش بمثابه یک سوره هستند. 3 -  محتوای الفت قریش؟ امنیت از طریق از بین بردن لشکر ابرهه- خدا برای مردم و قوم عرب در سال ماههای حرام اعلام می کند و جنگ و خونریزی حرام است.

 116 – طبق تفاسیر  چه چیزی سبب الفت بخشی قریش است؟ارتباط نزدیکی بین سوره فیل و قریش است. ( خدا اصحاب فیل را از پا انداخت  و مانند کاه های ریز ریزشده کرد تا همبستگی و الفتی برای قریش   ایجاد کند.

117 – علاوه بر سوره های فیل وقریش کدام سوره ها در نماز بهتر است باهم بخوانیم؟ضحی و انشراح

118 – کتاب شیخ حر عاملی چیست؟وسائل الشیعه

119 – ماههای حرام؟رجب -  ذی القعده – ذی الحجه – محرم ( این سه ماه آخری پیوسته اند. )

120 – فلیعبدوا اگر فاء را  فاء تفریع بگیریم یعنی این عبادت خدا فرع بر الفتی که خدا می اندازد باید باشد.

121 – از چه زمان امنیت خانه خدا اعلام شده ؟ از زمان حضرت ابراهیم(ع)

122 – در سوره قریش در قبال نعمتهایی که خدا داده چه کنند؟(امنیت خانه خودش- فرصت های مسافرتهای تابستانی و زمستانی – امنیت از طریق قرار دادن چهار ماه حرام - ) به خداپرستی و شکر نعمتهای الهی رو بیاورند.

( یا ایها الناس اذکرو نعمت الله علیکم ......  )

123 – اصطلاحاً دو سوره ناس و فلق چه می نامند؟

معوذتین( باقرائت آنها، انسان خود را در پناه خدااز شرور و آفتها  قرار دهد)

124 -  استعاذه یعنی چه ؟به خدا پناه جستن

125 – دعای قرار گرفتن اهل بیت و فرزند و همسر در پناه خدا؟خدایا من اورا و نسل اورا در پناه تو قرار می دهم  از شیطان رانده شده.(دعای حضرت مریم(ع))

126 – پیامبر(ص) امام حسن (ع)و امام حسین(ع)  را چگونه در پناه الهی قرار داده بودند؟با خواندن دو سوره فلق و ناس  

 127 -  یک سبب نزول جعلی در باره سوره های فلق و ناس؟سحر شدن پیامبر توسط یهودی هاو نزول سوره های فلق و ناس و ابطال آنها.

128 – در سوره فلق ما را به چه صفتی از خدا فرمان داده است؟خدا رب فلق است.

129 – فلق چیست؟سپیده صبح- در لغت عرب به معنای شکافتن است.  مترادف آن فطرت و فاطربودن.

و یعنی خدا از دل عدم و با شکافتن عدم خلقت و اشیاء را خلق کرده است.

128 –  در سوره ناس از شر چه کسی به خدا پناه می بریم؟از شر وسوسه گر خناس

129 –  نکات سوره ناس؟1 – به سه صفت خدا از وسوسه گر  پناه برده شده: ربوبیت – مُلوکیت –الوهیت

2 –  یوسوس در این سوره فعل مضارع است و حکایت از استمرار عمل دارد.3 – از نظر آیات قرآن ابلیس از جنس جن است. و از حواس ما پوشیده است. و نوعی دیگر از تبار انسان را در این سوره گفته که معنی آن اینست که اگر انسان سرسپرده شیطان شود عملاً به شیطانی از شیاطین میشود. 4 -  از شر وسوسه و شر شیاطین به خدا پناه ببریم.

130 –  خناس یعنی چه؟مرتب ورود و خروج دارد و پنهان میشود و دوباره ظاهر میشود. (جمع شدن و عقب رفتن و اختفاء و کمین)با یاد خدا می گریزد و پنهان میشود و با غفلت از خدا ظاهر میشود.

131 –  گروه غالیان یا غلات چه کسانی بودند؟اهل غلو در زمان امام جعفر صادق(ع) – به ائمه نسبت های نادرست الوهیت و ربوبیت می دادند. با جعل حدیث و دروغ و تهمت زدن که ائمه شیعیان را از نشست و برخاست با آنها پرهیز می کردند.-به گفته امام صادق (ع) اینها دروغ می گویند و شیطان در دروغ گفتن محتاج آنها میشود.(شیاطین انسی و

قابلیت شیطان شدن انسانها) سوره بلد- مکی (خصوصیت آنها شروع با سوگند)

132 -  آغاز و انتهای  سوره بلد  چیست؟با چند سوگند به سرزمین مکه  و مقام معنوی یک پدر و فرزندو یک جواب سوگند –پاره ای نعمت ها را خدا برای انسان متذکر میشود. در انتهای سوره دستور العمل دسترسی به کمالات را می دهد.

133 – دستور العمل سعادتمندی و رسیدن به کمالات در سوره بلد چیست؟ایمان بخدا و اخلاق اجتماعی و از خودگذشتگی داشته باشد

.134 – لااُقسم به معنای چیست؟سوره

135 – نعمتهای متذکر درسوره بلد؟دو چشم –یک زبان و دو لب – راهنمایی به دو راه (خوب و بد و خیر و شر) (برای انداختن خود در راه عقبه)

136 – چرا انسان با وجود این نعمتها وارد عقبه نشد؟عقبه= راه ناهموار کوهستانی برای رسیدن به قله (استعاره از راه دشوار کمال)چون از خودگذشتگی ندارد.

137 – از خود گذشتگی برای انداختن خود در عقبه تجسم در چه اعمالی دارد؟فک رقبه= آزاد کردن گردن( گردن کنایه از انسان است)اطعام فی یوم ذی ... = اطعام به گرسنگان ، یتیمی از بستگان، مسکین خاک نشین در روز قحطی

ایمان آوردن به ذات پروردگارسوره انفطار- مکی

138 -  سوره انفطار با چه شروع شده؟اذا – اذا ظرف زمان است .

139 – کدام سوره با اذا شروع شده؟واقعه- شمس – انفطار

140 – ویژگی سوره های مکی و مدنی چیست؟مکی = با توجه  عقاید اصلی ،کلی اسلام نازل شده اند.(سوره های معارفی)مدنی = در باره قوانین ، مقررات ، تشریع احکام و حدود الهی نازل شده اند.

 141 – از اصول معارفی چیست؟معاد که سوره های مکی در این باره است. 142 –درباره معاد کدام سوره ها حقایقی را گفته اند؟ سوره تکویر و انفطار، قیامت ، قارعه

143 – در سوره انفطار بیشتر درباره معاد چه آمده ؟علائم معاد

144 – علائم معاد در سوره انفطار چیست؟زلزله  شدید زمین -پارگی و شکاف آسمان- ستاره ها به یکدیگر می ریزد و پراکنده میشوند( انتثار)-دریاها بهم پیوسته میشود(تفجیر) ( سوره کورت =و برافروختگی و جوشش آبها( تسجیر)که در این سوره نیامده)-  قبرها زیر و رو و شکافته میشود و مردگان سربیرون بیاورند.

145 – طبق آیه 68 سوره زمر علائم معاد در سوره انفطار را توضیح دهید؟خدا دو نفخه را ذکر می کند. در نفخه اول (نفخه ممات) در صور دمیده میشود  تمام موجودات آسمان و زمین دچار بیهوشی مرگ میشوند مگر کسی که خدا استثنا کرده باشد. بار دیگر در صور دمیده میشود(نفخه حیات) پس همه مردم بلند میشوند و به یکدیگر نگاه می کنند.

146 – کدام آیات در سوره انفطار به نفخه اول یا ممات اشاره دارد؟اذا السماء انفطرت – و اذا الکواکب انتثرت – واذا البحار فجرتزلزله شدید رخ داده  و آسمان شکافته میشود، ستاره ها پراکنده شده و دریاها بهم می پیوندد.

147 -  کدام آیه در سوره انفطار به نفخه دوم اشاره دارد؟واذا القبور بعثرت= قبرها زیر ورو میشود. (قیام همگانی و همه از اعمال خود آگاهی دارند)

148 – نافرمانی و معصیت انسان طبق آیات انفطار از چیست؟از سر غرور

149 – کلا بل تکذبون ... چیست؟کلا حرف رد است . یعنی تخطئه و انکار بشرطی که مطلبی باشد در آیات قبل که مورد رد و انکار گرفته باشد. در آیات قبل حس غرور انسان مورد تخطئه قرار گرفته شده که غرور بی دلیل انسان حتی مغرور به رحمت الهی این باید تخطئه شود.

150 – کلمه کلا اگر به معنی رد و تخطئه نباشد در زبان عرب به چه معناست؟تاکید

151 – مردم طبق آیات چند گروه اند؟دو گروه – ابرار(نیکوکاران)  یا فجار (گناه کاران پرده در )

152 – شاخصه نیکوکاری طبق آیات قرآن؟آیه 177 سوره بقره : پانزده شاخصه = به آیه مراجعه شود.

                                                                                                                                                                                          تهیه : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدرسه شیخ الاسلام

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نمونه سوالات دوره تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم( تفسیر آیات برگزیده )- 28 ساعت    152سوال

کددوره 92503895     91/7/12 قدرت اله محمودلو

  


        تفسیر آیات جزء 30

1 -  سوره کوثر بنظر یکی از مفسران معروف نماد چیست؟نماد بلاغی

2 – در تفسیر سوره کوثر چه چیزهایی را باید در نظر بگیریم؟الف – مفردات سوره را از نظر معنا ، لغت و مفهوم مرور کنیم.  ب- رابطه این آیات با یکدیگر چه خواهد بود؟ج- پیام و مفهوم سوره کوثر چه خواهد شد؟ 

3 – معنی لغت اعطینا چیست؟دادیم و بخشیدیم – ظرافت آن در اعطی است و نوعی حرمت برای آن کسی که چیزی را می گیرد وجود دارد.و با صیغه جمع بکار رفته و با نوعی حشمت و جبروت و موضع بالا و قدرت همراه است.

4-   معنی لغت کوثر چیست؟خیر کثیر – بر وزن فوعل و از اوزان مبالغه است و بر کثرت دلالت می کند.

5 – فصل یعنی چه؟فعل امر است و نماز گذار

6- در  وانحر چه احتمالاتی وجود دارد؟در معنا شناسی لغوی دو احتمال است -   الف – به معنای نحر شتر است (قربانی )

ب – در مقام نماز دستان خود به حوالی گردن بیاور

7 – لغت شان یعنی چه ؟از شنان می آید ،به معنای عداوت و کینه ورزی و بدخلقی است. شانک یعنی کسی که دشمن تو است.

8 – لغت  ابتر یعنی چه ؟ به معنای دم بریده و بلا نسل و مقطوع النسل .

9 – از نظر مفسران منظور آیه " ان شانک هو الایتر " چیست؟بعلت اینکه پیامبر فرزندان پسر ایشان بعد از مدتی از دنیا می رفتند و فقط  فرزندان دخترشان باقی می ماندند افرادی مثل ابوجهل ، ابوسفیان ، ابولهب و مهمترینشان عاص بن صحنی ایشان مسخره کرده و ابتر می نامیدند.خدا در مقام تسلی دل رسول خود و در مقام بیان این نکته که دشمن ابتر خواهد بود سوره کوثر را نازل کرده است.و پاسخی است در مقابل این ملامتهاست.

10 – چه چیزی ثابت می کند که پیامبر ابتر نیست؟انا اعطیناک الکوثربه اعتبار

 11 – آیه فصل لربک  وانحر چیست؟ در مقام شکر گزاری و به شکرانه نعمت کوثر نازل شده است.و با آیه قبل و بعد ارتباط دارد.

12 – بفرمایش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان چند مصداق برای کوثر شناسایی شده است؟

26 مصداق که معروفترین این مصداق ها " علم کثیر ، نهری در بهشت، کثرت پیروان ،قرآن

،وحی ، نبوت ،مقام شفاعت، اخلاق نیکو، ..."

12 – مصداق کوثر که با سبب نزول بسازد و هم با ان شانک هوالابتر بسازد چیست؟

مصداقی که در تفاسیر برآن تاکید شده وجود مبارک فاطمه زهرا (س)  است.

13 – با تولد حضرت فاطمه (س) در آن جامعه چند چیز به اثبات می رسد؟

الف – زن این مقام و شخصیت را دارد که بر خلاف نظر جاهلی عامل استمرار نسل انسان تلقی بشود.

ب- رسول گرامی از هجمه ملامت دشمنان خود خارج شد وصاحب نسل بابرکت شد.

14 – آیه 62 آل عمران(ایه مباهله )  مقصود از"  ابنا ءَ نا "  کیانند؟حضرت امام حسن (ع) و امام حسین (ع)

15 – پیامبر (ص) به برکت نعمت کوثر (حضرت فاطمه (س) در سوره کوثر موظف به چه شدند؟

به شکرانه آن اولاً نماز  برای پروردگار بجا بیاورند و با  ذبح شتر و اطعام  و دادن ولیمه به مومنین شکرگزاری عملی کنند.

15 – بلاغت یک سوره مثل کوثر یعنی چه ؟آیات یک ارتباط تنگاتنگ با هم دارند.تفسیر سوره ماعون – 7 آیه

16 – سوره ماعون در مقام چه کسانی نازل شده است؟در مقام تهدید کسانی که چه بسا خود را مسلمان معرفی می کنند ولی متخلق به اخلاق منافقانه هستند.

17 –  شاخصه های اخلاق منافقانه چیست؟سهو و بی توجهی در نماز -  ریا کردن – کمک اجتماعی به بینوایان نکردن

18 – منع ماعون یعنی چه ؟کمک اجتماعی به بینوایان نکردن

19 -  سوره ماعون چند آیه دارد؟ 7 آیه

20 – واژه  " ارایت  " یعنی چه ؟به ظاهر از رویت می آید  که ما  یک رویت چشمی داریم و یک رویت قلبی داریم.

در تمام آیات که این واژه آمده بیشتر رویت  دلی و قلبی است.معنی آن در آیات  = رای و نظر تو چیست در باره کسی که دین الهی را تکذیب می کند.

21 -  واژه دین یعنی چه؟روز جزا و قیامت

22 –  معنی دع در این سوره چیست؟( یدع الیتیم )ردکردن و راندن یتیم  به زور و جفا  از خود است

23 – تحضیض یعنی چه ؟تشویق و ترغیب

24 – ویل یعنی چه؟از ادوات نفرین و مذمت در قرآن است. در این آیه نثار نماز گزارانی که از نمازشان غفلت دارند،  شده است.

25 – کلمه  عن  یعنی چه؟در این آیه "  فی"  معنی میشود. ( در نمازشان  غفلت دارند.)

26 – حروف در قرآن چگونه معنی میشوند؟تحت تاثیر جملات و سیاق آیات است.

27 -  ماعون چیست؟از مَعن گرفته شده و معن به معنای چیز کم و اندک است.

(طبق روایات مثلاً امام صادق (ع) : ماعون قرضی است که بدهی ، احسانی است که بکنی.

اثاث خانه ایست که به عاریت دهی و زکات هم یکی از مصادیق ماعون است.)

ماعون بطور کلی آن شی قلیلی است که بتواند برای رفع مختصر یک مومن بصورت موقت در اختیار او قرار بدهد.

18 – چند نکته تفسیری از سوره ماعون:الف- مفهومی مثل " ارایت الذی یکذی بالدین " از سنخ مفاهیم اعتقادی است(اعتقاد به توحید یعنی اعتقاد به روز جزا )

ب – مفهومی مثل نماز گزاردن که می فرماید فویل للمصلین این از سنخ اعمال و عبادات بدنی است که انجام می دهد.

ج – اما مفهومی مثل توجه به یتیم یا پرداخت ماعون به فقرا و نیازمندان از سنخ مسائل اخلاق اجتماعی است.

نتیجه = مسائل اعتقادی و عبادی و اجتماعی در آیات قرآن باهم مطرح میشود.

و ضعف اعتقادی میتواند انسان را از کمک به فقرا باز بدارد.

19 – یک نکته تفسیری دیگر از این سوره :نمازی انسان را به خدا نزدیک می کند که همراه با اخلاص و به قصد رضای خدا باشد.

20 – طبق حدیث امام صادق نماز متاثر از ریا چگونه  است؟ ونتیجه آن چیست؟شرک خفی است. مورد ذم و نفرین خدا قرار می گیرد.

21 – غالباً ما اشتباه ما در مورد سهو چیست؟فکر می کنیم همان شک است. معنای سهو در روایات نمازی است که فاقد حضور قلب و غفلت دلی است.امام باقر(ع): سعی کنید هنگامی که نماز می خوانید همراه با حضور دل باشد چون از نماز آن  بخش ها و رکعت ها بالا می رود که همراه با حضور قلب باشد.تفسیر سوره  هُمَزَه – 9 آیه - مکی

22 – سوره همزه ما را با چه چیزهایی آشنا می کند؟با مسائل تاریخی صدر اسلام و حاوی نکات اخلاقی برای همه زمان مفید است.

23 – مصداق همزه و لمزه در زمان پیامبر کیست؟امیه بن خلف که شخصیت مسلمانان را مسخره می کرد.(ارباب بلال حبشی)امام می تواند برای افراد دیگر مثل امیه بن خلف هم عمومیت داشته باشد.

24 – هُمَزَه و لُمَزَه یعنی چه ؟هر دو بر وزن فعله و از اوزان مبالغه هستند. همزه از ماده هَمز گرفته شده و در اصل به معنای شکستن است.لُمَزَه  از ماده لَمز  است که به معنای غیبت کردن و عیب جویی نمودن است.

25 – هَمّاز  یعنی چه ؟کسانی که شخصیت دیگران را می شکنند.

26 – اختلاف معنایی ریز دو واژه  هُمَزَه و لُمَزَه چیست؟هَمز یعنی پیش روی آنها بدگویی کردن است.

لَمز پشت سر مردم  بدگویی کردن است. (غیبت)

27 – حُطَمَه یعنی چه ؟بر وزن فُعَلَه  و از اوزان مبالغه است. بمعنای در هم شکستن است.

آتشی که به شدت در هم می شکند گنهکاران را.

28 -  لَیُنبَذَنَّ یعنی چه ؟ نَبذ به معنای افتادن و فرو افتادن است . با تاکید های متعددی همراه است. لام سر فعل و نون ثقیله   تاکید هستند.

29 – موقده یعنی چه ؟برافرو ختگی و آتشی که شعله برآورده.

30 – افئده یعنی چه ؟آتشی که از دلهای مردم طلوع می کند و زبانه اش شروع میشود.

31 – موصده یعنی چه ؟محیط بسته و زندانی شده است.آن آتش آنچنان حصاری برآنها ایجاد کرده که گریزی و فراری از آن نخواهند داشت.

32 – عمد ممده  یعنی چه ؟بنایی که تصور بکنیم این بر ستونهایی استوار شده .بنای جهنم بر ستونهای ممتدی (آتش) استوار شده و شکل گرفته است.

33 – چند نکته تفسیری از سوره هُمَزَه:الف- رابطه بین غیبت کردن و طعنه زدن و مسخره کردن و در عین حال ، مال داشتن و مال را شمردن.تمرکز بر مال و شمردن آنها بتدریج اخلاق انسانی انسان را تحت الشعاع قرار میدهد و دیگران را مسخره کرده  و طعنه می زند.ب- ارتباط بین اتش جهنم و نفس و درون انسان خطاکار

(ریشه های آتش در یک محیط خارجی برای انسان در جهنم از نفس و درون و نیات سر بر می آورد.)

34 – مالداری برای چه کسانی خوب است؟کسانی که خودساخته باشند و ظرفیت لازم را داشته باشند .

35 – طبق این سوره مالداری چه ذهنیت غلطی در فرد بوجود می آورد؟ فکر می کند مال اسباب جاودانگی و بقاع و عدم زوال او را فراهم می کند.  

35 – وجه تسمیه سوره تکاثر چیست؟از آیه اول آن گرفته شده الهئکم التکاثر

36 – سوره تکاثر چه چیزی را بازگو می کند؟اخلاق اعراب جاهلی( فخر فروشی ، زیاده خواهی ، کثرت طلبی نسبت به یکدیگر)و انذار آنها توسط خدا که در روز قیامت بازخواست میشوید در برابر نعمتهایی که ارزانی داشته است.

37 – واژه  اَلها  یعنی چه ؟مصدر اِفعال است و ریشه ثلاثی مجردش لَهو است و به معنای سرگرم شدن است و وقتی به باب اِفعال ( اِلها )می رود به معنای سرگرم سازی است.و یک مفهومی از  تعدی را به خود می گیرد.که کثرت طلبی شما را نسبت به یکدیگر شما را سرگرم کرد.(از خداوند غافل شدید)

38 – زُرتم یعنی چه ؟دید و بازدید –

39 -  در کلمات  کلّا سوف چه منظوری است؟اخطار و انذار

40 -  لَتَرون الجحیم  یعنی چه ؟لترون ریشه اش در رویت است  و جحیم از اسم های جهنم است. مکانی که آتش در آن شعله ور میشود.

41 – علم الیقین یعنی چه ؟علمی که دستاوردش یقین است. وماهیتش یقین است.

42 – نکات تفسیری سوره تکاثر ؟الف- در مورد آیه حتی زرتم المقابر دو وجه تفسیری است :

1 - شما در راه فخرفروشی از نظر کثرت افراد قبیله نه تنها زندگان را بلکه مرگان را هم شمردید.

2 - شخص خودتان با دریافت مرگ به زیارت قبرستانها رفتید (غفلت داشتید که با همین روحیه مردید.)

طبق خطبه 221 نهج البلاغه معنای اول ارجعیت دارد.

ب- اسلوب قرآن در تهدید است.کلا سوف تعلمون

ج- کلا لو تعلمون علم الیقین  ، لترون الجحیم . این آیه شریفه مربوط به همین دنیاست.

اگر شما در این دنیا به علم الیقین می رسیدید احساس می کردید که جهنمی وجود دارد.

ح- مراقب باشیم که در قیامت از نعمتها سوال میشود.(نعمت عمر، ولایت و هدایت)

43 – حدیث پیامبر (ص) در مورد زیارت قبوردر صدر اسلام؟من در گذشته شما را از زیارت قبور نهی می کردم. (بخاطر اینکه اسباب تفاخر بود) الان به شما می گویم به زیارت قبور بروید چون مایه عبرت است و آخرت را به یاد شما می اندازد


51 -  این سوره زلزال در مورد چیست؟در مورد فرا رسیدن قیامت و تحولات در روز قیامت -

52 -    در جزء سی حدود چند سوره حقائق قیامت را بیان می کند؟حدود 10 سوره مثل انفطار – انشقاق –قارعه ...

53 – زلزله ی یادشده در سوره زلزال چیست؟نفخه صور دوم

54 – دو نفخه  صور در آسمان و زمین  را بیان کنید.طبق سوره زمر آیه 68  : الف- نفخه اول یا انفجاری  = نفخه مما ت    ، یک موج انفجاری بسیار قوی که به زلزله تعبیر شده .ب – نفخه دوم = نفخه حیات ، موج انفجاری دوم قبور مردگان شکافته میشود و زمین درون خود را بیرون می ریزد. 

55 – در مقابل سوال انسان که می پرسد چه خبرشده چه اتفاقی می افتد؟زمین اخبار خود را برای مردم حدیث می کند بدلیل وحی ایکه خدا در اختیار او قرار داده است. زمین از عوامل فاش کننده آنچه در عمر طولانیش بوده است.

56 –  برای چه آنروز مردم گروه گروه  مبعوث میشوند؟برای اینکه در جریان عملکردهایشان قرار گیرند.اعمال خود را مشاهده کنند.و هیچ عملی به اندازه ذره ای گم نمیشود.

57 –پیامبر در موعظه کدام  سوره را بیا می کردند؟سوره زلزالتفسیر سوره تین – 8 آیه – مکی

58 – سوره تین با چند سوگند آیه آغاز میشود؟با 4 سوگند در سه آیه اول - با دو سوگند در آیه اول

59 – نکات تفسیری سوره تین ؟اسلوب آغاز سوره : با سوگند آغاز شده که از نشانه های سوره های مکی است.

اسلوب پایان سوره  : با ااستفهام است. از چیزی سوال شده که انسان می داند.منظور آن یادآوری است.

60 – در این سوره به چه چیز هایی سوگند خورده شده است؟پدیده های مادی= انجیر و  زیتون ( درخت )-

پدیده های معنوی =  طور سینین (مبعث و بعثت گاه حضرت موسی(ع) ) –هذا البلد الامین (بعث گاه و مبعث رسول خدا  (ص) شهر مکه  )-

67 -  اولین سوره در آغاز بعثت؟علق

68- دو فراز سوره علق؟1 – فراز اول که همزمان با بعثت آمده :

69 – مراحل خلق انسان؟آیه 5 سوره حج- آیات 13 و 14 به بعد مومنوننطفه- علقه(خون بسته ایکه بعد از تطور نطفه شکل می گیرد. مثل زالویکه به رحم مادر می چسبد.) – مضغه – و بعد به شکل انسان در می آید.

70- شان نزول سوره علق؟نزول 5 آیه اول سوره علق در غار حرا ء و متوحش شدن پیامبر و رفتن پیش خدیجه و ورقه بن نوفل و دادن بشارت پیامبری به ایشان  ( طبق دیدگاه اهل سنت که با بینش قرآن و اسلامی سازگاری ندارد.)

72- سخن امام صادق در مورد برانگیختن به پیامبری؟سکینه  و آرامش و وقار را به جان او القاء می کند و عین یقین میشود نسبت به آن ماموریتی که خدا به او داده است.

73 – امام علی (ع) درخطبه قاصعه در مورد برانگیختن پیامبر؟آن لحظه ایکه پیامبر به پیامبری برانگیخته شد من با پیامبر بودم  و من حتی ناله شیطان را هم شنیدم

74 – سخن پیامبر در مورد مقام علی (ع)؟تو پیغمبر نیستی ولی خدا به تو معرفتی  می دهد که آنچه که من ببینم ببینی  و آنچه را که من بشنوم بشنوی.

75 – خدا در سوره علق  تعلیم و قلم را با چه گره می زند؟کرامت خودش

76 – در سوره قلم به چه قسم خورده شده؟به  شان قلم ( ن و القلم و ما یسطرون)

77 – نکته سوم تفسیری : اقرا ء باسم ربک الذی خلق ......؟خَلَقَ یک فعل متعدی که مفعول آن ذکر نشده- مفعول مطلق است ومنظور خلق کل شیء است .و در ادامه آیه : خلق الانسان من علق : اصطلاحاً   تخصیص بعد از تعمیم. ذکر خاص بعد از عام نیز هست.(یعنی : خدایی که  خالق همه موجودات و اشیااء است خالق انسان از علق است.)سوره  علق آیه 9 الی آخر

67 -  بنظر مفسران از آیه 9  متعلق به چه دوران پیامبر است؟اصل دعوت را با مردم در میان نهاده است. وایشان و یارانشان در مسجدالحرام نماز می خوانده اند و چه بسا مورد اعتراض برخی قرار می گیرد.

68 – نظر مفسران راجع به الذی ینهی  - عبدً اذا صلی  چیست؟الذی ینهی : یعنی کسی که پیامبر را از نماز گزاردن  نهی میکرده ابوجهل بوده است.عبدً اذا صلی : منظور پیامبر (ص) که در حال نماز مورد مزاحمت ابوجهل قرار میگیرد.

69 -  قرآن خواندن و نماز گزاردن پیامبر چه مشکلی برای کفار و مشرکان ایجاد می کرده ؟قرائت قرآن فصیح  و نماز خواندن ایشان بر مردم اثر میگذاشت.سوره فصلت:آیه 26 : کافران می گفتند به این قرآن گوش فرا ندهید ....بلکه بدینوسیله شما بر پیامبر و یاران او پیروز شوید.

70 – اِسماع قرآن ؟به گوش رساندن قرآن    تهیه: قدرت اله محمودلو

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : قدرت اله محمودلو
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :