تبلیغات
وبلاگ شخصی قدرت اله محمودلو - سوالات ضمن خدمت روخوانی وروان خوانی
وبلاگ شخصی قدرت اله محمودلو

نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن  - 28 ساعت کددوره 92503896 

       47سوال                                              91/7/30 قدرت اله محمودلو

 


1 -  منظور از روخوانی و  روانخوانی ؟فرد یک سلسه  اطلاعات را بداند و به خط قرآن  که نگاه کرد هم بداند  و بتواند آنرا با علامت های آن بخواند.روانخوانی = گام بعدی روخوانی است.

2 – شرایط روانخوانی ؟الف- روخوانی  صحیح    ب- بدون مکث بخواند.

3 – مسائل مهم در افزایش مهارت تدریس  و رو خوانی  ،  روانخوانی  صحیح؟الف- سعی روی صدا  و لحن  خود کار کنید.        ب-   قرآن  را زیبا تلاوت کنید.ج- استفاده دانش آموزان از منابع و تمرینات  بطور کامل و خوب.د- هم خود و هم دانش آموزان هر روز قرائت قرآن را  در برنامه روزانه قرار دهیم.

4 -   یک تفاوت حروف الفبای قرآنی  و  حروف زبان فارسی ؟در زبان فارسی بعضی حروف را با اسم خاص می گوئیم  و بعضی راا بدون اسم خاص  مثل : الف – نون – جیم          بدون اسم خاص :   ب – ت – ذ ....ولی در عربی همه حروف اسم خاص دارند. یعنی آنهائیکه در فارسی اسم خاص ندارند  را  یک   الف  و همزه  به آنها اضافه می کنیم  مثل : باء   -  ذاء   ....

5 -  در کجا حروف با اسم خاصشان خوانده   نمی شوند؟زمانیکه در عبارت یا کلمه ایی دارای حرکت باشند. مثل آیه : بِسم الله .... حرف بِ  با حرکت خودش خوانده م یشود.

6 –   خصوصیات حروف مقطعه را بنویسید.الف-  همگی در ابتدای بعضی سوره ها هستند.       ب- 14 حرف در قالب  حروفی به نام مقطعه ( قطع شده – جدا جدا  ) هستند.ج- این حروف در اول 29 سوره قرآن آمده اند.                        ح- حرکت  و علامت ندارند  مگر  مد

خ- اگر از چند حرف بهم  چسبیده بودند جداجدا می خوانیم.         د- بزرگ ترین  حروف مقطعه :   5 حرف     کهیعص   است.

 7 -   انواع   صداها    در قرآن.صداها ی کوتاه و کشیده       کوتاه :  َ       ِ        ُ                          کشیده  :    آ   ای   او

 8- اشتراکات  زبان فارسی و عربی ؟الف- از نظر علائم =  سه صدای   َ         ِ          ُ     و سه حرف هم داریم    آ    ای      او  با کمی اختلاف ر تلفظ  در زبان  قرآن  داریم.

بحث تشدید 

10 -  در کلمه  "  بنّا " تشدید روی کدام حرف است؟نون اول ساکن است و نون دوم با صدای الف مدی همراه است. 

11 – کدام علامت نشان میدهد که یک حرف دوبار خوانده شود؟علامت تشدید  ّ  

12 –  کلمه انّی  چگونه تلفظ میشود؟نون دوبار خوانده میشود. 

13 – (  آیه 78 انعام ) کدام کلمات  تشدید دارند؟و چگونه تلفظ میشوند؟ به آیه رجوع کنید

میم   فلمّا    و   شین  الشّمس   و  باء   ربّی  و  میم  فلمّا   و نون   انّی   و میم  ممّا  تشدید دارد. 

تمام کلمات حروفی که تشدید دارند دارای دو حرف تکراری هستند.  

14 – ( آیه 80 سوره انعام) کلمه حآجّه و اَتُحآ جُّـونی چگونه تلفظ میشود؟

الف مد دار قبل از جیم  را کمی می کشیم  و و حرف جیم آنها تکرار ی هستند. 

15 -  کلمات    مَن نُعَمِّره  و نُنُکِّسه کدام کلمات تکرار میشوندو تشدید دارند؟میم  بعداز عین  و  کاف  

15 – تلفظ تشدید در فارسی و عربی چگونه است؟تلفظ آن یکسان است.وقتی که کلمه و ترکیبی که دارای چند تشدید پشت سرهم داشته باشد

از نظر تلفظ فرقی ندارد.

16 – هنگام خواندن قرآن افرادی که کلمه مشدد را غلط می خوانند چگونه برخورد کنیم؟ از او  بخواهیم برگردد و حرف به حرف بخواند و اتصال حرف را رعایت کند. 

بحث تنوین  17 –  تنوین چیست ؟ و انواع آن ؟ نون ساکنی است که نوشته میشود ولی خوانده نمیشود.تنوین فتحه ، تنوین کسره و تنوین ضمه

 18 – از کجا متوجه تنوین انتهای یک کلمه می شویم؟علامت کوتاه فتحه ، کسره یا ضمه در حرف آخر تکرار شده است.

 19 – فرق تنوین کسره و ضمه ؟تنوین کسره ، کسره ایست که بعد از آن نون ساکن است وتنوین ضمه  ، ضمه ایست که بعد از آن نون ساکن است. 

20 – اگر جایی تنوین کسره بود چگونه بخوانیم؟با حرف آخرکسره را می خوانیم و و یک نون ساکن هم اضافه می کنیم.

لِقَومٍ  اینجا میم دو کسره زیرش قرار دارد . میم با کسره و بعدش نون ساکن که از تکرار این کسره متوجه نون ساکن میشویم.

 21 – آیه 14 سوره شوری : کلمات تنوین دار؟بَغیً – کَلِمَةٌ – اَجَلٍ -   مُسَمًّی – شَکٍ – مُریبٍ

22- فرق تنوین ها از نظرخواندن؟یک حرفی در درون خود بنام نون ساکن دارند که تلفظ میشوددر انواع تنوین ها  در  حرکت ماقبل نون ساکن فرق دارند.

24 - مهم ترین  حروف معروف گاهی ناخوانا در قرآن ؟(تکرار)الف وصل

 25 – الف وصل چیست؟(تکرار)درابتدای  بعضی کلمات قرآنی  الفی دارند بدون حرکت که به آن الف وصل گویند.

26  – مثال  الف وصل؟(تکرار)هو الله = هو  + الله  : الف کلمه  الله الف وصل است.

من السماء  =  من + السماء   """"" و یک لام والی  که هیچگاه  خوانده نمیشود.

27 – نوع دوم از حروف گاه ناخوانا؟الفی که با تنوین فتحه همراه است. این الف هنگام وصل نمی خوانیم.

اما هنگام وقف،  الف را می خوانیم.هنگام وصل و ناخوانا بودن: مسکیناً  و یتیماً و اسیراً  هنگام وقف و خوانا بودن: کلمه اسیراً هنگام وقف روی آن الف آنرا می خوانیم. ( اسیرن)

28 -  نمونه آیات مربوط به بحث؟سوره دهریا انسان  آیه 6 تا 8 ( تفجیراً – مستطیراً – مسکیناً و یتیماً و اسیراً)

 29 -  در چه حالت خود بخود حرف ناخوانا در وصل نداریم؟حالت اول - تنوین فتحه بدون الف نوشته شود  مثل رحمتً – هُدَیً ( یاء خوانده نمیشود. وقت خواندن (هُدآ  ) خوانده میشود. و هنگام وقف  ( هُدَن )  می خوانیم.)-ماءً : هنگام وقف( ماآ ) می خوانیم.

حالت دوم :  قاعده است وبه ترکیب مربوط است. وقتی صدای کشیده مثل الف - یاء- واو مدی داریم.اگر این صداها(آ – ای -  او ) قبل از الف وصل باشند آن صدای کشیده به صدای کوتاه تبدیل میشوند.

مثل: الف : اَمَتنا  ِاثنَتَینِ  :  الف اِ ثنتین (الف وصل)   بعد از آ  کشیده در   اَمتنا   است

هنگام خواندن  حرف کشیده آ  در  اَمتنا    به فتحه تبدیل میشود چون فتحه صدایی است که  با الف مناسب است.

 مثال حرف یاء :  یا اولی الباب : یاء  حرف کشیده است و بعد از آن الف وصل در الباب  است که هنگام خواندن 

اولی را با کسره می خوانیم چون  یاء مدی یا کشیده با کسره متناسب است.

مثال واو  مدی :  اقیموا الصلاه  : واو مدی در اقیموا  بعد از آن  الف وصل در  الصلاه است هنگام خواندن  ترکیب واو مدی به صدای ضمه تبدیل میشود.به سوره  صاد آیه 29 مراجعه شود.

 30 -   هفت کلمه ایکه( از حروف گاهی ناخوانا) در آن ها  الف در آخرشان است وهنگام وصل  و  و قف  استثناء دارند؟

اگر کلمه را به کلمه بعد وصل کنیم الف را نمی خوانیم. اگر در انتهای کلمه وقف کردیم آن الف قرائت میشود.

اَنـا الله -  لا کنـا هو  الله ربی  -   اذنونا  هنالک .الرسولا  و قالوا   -  السبیلا  ربنا  -  سلا سلا    و    اغلالا( وقف آن دو وجهی است) = سلا سل – سلا سلا  .قواریرا من فضه

بحث خواندن تنوین قبل از الف وصل: 

31 -  تنوین همیشه کجا می آید؟آخر کلمه جمیعاً – نوحٌ – بغلامٍ .32 – تنوین چیست؟ یک حرکت کوتاه به اضافه نون ساکن.

 33 -  چه موقع الف وصل خوانده میشود؟وقتی بخواهیم با آن کلمه شروع کنیم. مثل الذی

 34 – هنگام خواندن تنوین قبل از الف وصل چگونه عمل کنیم؟مثال جمیعاً الََّذی : نون تنوین به  لام ساکن الذی وصل میشود.

بحث اشباع و انواع حرکات هاء در انتهای کلمات قرآنی

35 -  انواع حرف هاء در انتهای کلمات قرآنی؟1 -  جزء کلمه و هاء اصلی-ذاتی و جوهری  مثل: الله – اله – وجه – ایاه – کَرِهَ

(با حرکات کوتاه خوانده میشود بجزء کلمه هذه که با ممکن است با کشیده خوانده میشود.)2 -  هاء سَکت : در پایان چند کلمه استثنایی آمده  و همواره ساکن است. ( چون حرکت حرف آخر در حالت وقف و وصل مشخص شود)

 مواردلم یَتَسَنََّه  ( بقره 259 ) – اِقتَدِه( انعام 90 ) – کِتابِیَه ( حاقه 19 و 25 ) حسابِیه ( حاقه 20 و 26 ) – مالیه ( حاقه 28 )

سلطانیه ( حاقه 29 ) – ماهِیَه ( حاقه 10 ) .3 – هاء ضمیر : معنای آن یا او دارد. (سوم شخص مفرد ) در انتهای کلمات اضافه میشود.

اگر برداشته شود برخلاف هاء ذاتی کلمه معنا دارد. به آیات معارج 1 تا 8  مراجعه شود.  له – الیه – مقداره – یرونه –

حرکات کوتاه فتحه – کسره یا ضمه یا کشیده واو یا یاء مدی میگیرد. واصل حرکت کوتاه است.

36 – اشباع چیست؟تبدیل حرکت کوتاه به حرکت کشیده . هاء ضمیر و اشباع  و یا عدم اشباع ضمیر

37– هاء ضمیر یعنی چه؟معنی او یا آن است و در انتهای کلمه یا ضمیر اضافه میشود.

و با حرکات کوتاه کسره-ضمه و یا حرکات کشیده واو و یاء مدی خوانده شود. 

38  – کجا حرکت هاء ضمیر حرکتش کوتاه یا کشیده است؟اصل حرکتش کوتاه است ولی در جایی که حرکت به کشیده تبدیل می کنیم به آن اشباع گفته میشود. 

39 - حالات  حرکت هاء ضمیر؟1 – اگر قبل از هاء ضمیر حرکت فتحه یا ضمه است ، یا یک حرف ساکنی غیر از حرف یاء وجود داشته باشد آن حرف را با ضمه می خوانیم : مثل صَلُّوهُ- مِنهُ – مَسَّهُ-

 2 – اگر قبل از هاء ضمیر کسره وجود داشته باشد یا حرف یاء ساکن وجود داشته باشد.چونکسره با یاء تناسب دارد و از جنس همند. مثال : بِهِ -  یَدَ یِهِ

 40  -  کجا هاء ضمیر اشباع میشود؟هاء ضمیر در وسط کلام باش و در حالت وصل باشد

 و اگر قبل و بعد از هاء ضمیر متحرک باشند حرکت آنرا به اشباع می خوانیم. ( کشیده )

مثل: (حالتی که هاء ضمیر کسره بوده و یاء مدی شده ) کُلِّهِ وَ اِذا  - نو تئِهِ  منها (حالتی که هاء ضمیر ضمه بوده و واو مدی شده  ): عِندَهُ حُسن الثواب-لَهُ وَلَد

41  – کجا هاء ضمیر اشباع نمیشود؟1 – اگر قبل یا بعد از هاء ضمیر  یا هردو حرف متحرک نباشد یعنی ساکن باشد و یا الف وصل

وجود داشته باشد  .( با حرکت کوتاه تلاوت می کنیم.مثل نوتیهِ اَجراً- فیهِ اختلافاً     عنهُ نُکَفِّر- لَعَلِمَهُ الَّذینَ 

39 – کلمات استثنایی در  هاء:هذِهِ ( هاء آخر آن ذاتی است  مثل هاء ضمیر اشباع میشود. - ) نکته : اگر بعد از هذه کلمه با الف وصل شروع شود اشباع نمی کنیم. اما اگر کلمه ایی باشد که با حرکت کوتاه آغاز شود اشباعش می کنیم. مثل: هذه الشجرة ( بدون اشباع)هذه جهنم ( بااشباع خوانده میشود.)

42 – کلمات استثنایی در تلفظ هاء ضمیر در قرآن که دقت لازم دارد؟اَرجِه  - هاء ضمیربصورت ساکن تلفظ میشود. (اعراف 111 و شعرا 36 ) –

انسانیهُ -  باید مکسور تلفظ شود ولی ضمه تلفظ میشود. ( کهف 63 )– یَـتََّـقِـه – هاء ضمیر باید اشباع شود ولی نمیشود (نور 52)-

 فیه  مُهانا – نباید اشباع شود استثناً با اشباع خوانده میشود.(سوره فرقان69)فَاَلقِه -  هاء استثناءً ساکن خوانده میشود.( نمل 28) -     

 یَرضَهُ  لَکم -   استثناءً  اشباع نمیشود.( زمر 7 )  عَلَیهُ اللهَ  طبق قاعده باید مکسور خوانده شود ولی با ضمه می خوانیم  ( فتح 10 )

 بحث وقف  و انواع آن

43 -  چرا در آیات وقف کنیم؟در وسط یا آخر آیات ممکن است وقف کنیم و یا بخاطر القاء معنای بهتر و کاملتر از آیه   وقف خوب است.

44 -  تغییرات کلمات در هنگام وقف چیست؟1 -  حرکات کوتاه هنگام وقف به سکون تبدیل میشوند . یبعثونَ  = یبعثون

یتخذَ = یتخذ           بالملاءِ  =  بالملاء      انهارِ  = انهار   اللهُ  = الله    الواحد ُ   =  الواحد(نکته : اگر کلمه آخرش ساکن بود چه در وصل یا وقف تغییر نمی کند) مثل  فحدث 2 -  کلماتی که حرف آخرش مشدد است : آن تشدید به سکون تبدیل میشود و  مشدد بودن حذف میشود . با مکث بیشتر قرائت می کنیم.مثل : تَبَّ  = تب ( حرف باء ساکن میشود و با مکث بیشتر خوانده میشود)

آیات سوره مسد 1 و 2  مراجعه کنید. 3 – اگر کلمه حرف آخرش تای گرد( ة )  باشد این  تاء  با هر حرکت به هاء  ساکن تبدیل میشود.

لَعبرةً  = لَعبره    عاقبةٌ = عاقبه   الخالیة ٌ  = الخالیه

4 – اگر کلمه ای  تنوین فتحه داشته باشد غیر از تاء گرد قبلی  موقع وقف به الف تبدیل میشود.

خساراً = خسارآ    .اگر تنوین فتحه با الف نیامده باشد  موقع وقف  بازهم با الف ختم میشود.  هدی ً = هدآ 

ماءً = ماآ     تذکر : تنوینهای کسره و ضمه موقع وقف به سکون تبدیل میشوند.

علمٍ = علم    بعیدٍ = بعید   نظیرٌ  =  نظیر    قدیرٌ = قدیر .یادآوری : تاء گرد با هرحرکتی موقع وقف به هاء ساکن می شود.

 45 -  تغییرات هاء ضمیر (در آخر کلمه) هنگام وقف؟هاء ضمیر معنی او یا آن  را دارد. و حرکت کوتاه یا کشیده ضمه یا کسره را دارد.

در وقف با هر حرکت  که دارد به هاء سکون تبدیل میشود. ( شبیه تاء گرد که هاء ساکن میشود)

لَهُ =  لَه      رحمتِهُ = رحمتِه     سمعِهِ  = سَمعِه     اُمِهِ = اِمِه     فِیهِ  = فیه .سوره عبس 11 تا 24

46 -  قواعد انواع دیگر کلمات در هنگام وقف؟

1 - اگر کلمه با حرف واو مفتوح ختم شود که قبل از آن حرفی ضمه داشته باشد( مضموم باشد)

آن فتحه برداشته میشود و آن ضمه  و  واو  صدای کشیده واو مدی میشوند. هُـوَ = هُـو    

2 -  اگر کلمه با یاء مفتوح ختم شود  و قبل از آن حرفی  حرکت کسره داشته باشد  (مکسور باشد)

آن فتحه حذف شده و آن کسره  و یاء  صدای   یاء مدی یا کشیده میشوند.

هیَ = هی         رواسیَ  = رواسی        فنسیَ  = فَنسی.به آیات  سوره بقره 67-68 مراجعه شود.

47 – بطور کلی هنگام وقف چه تغییراتی در کلمه به وجود می آید؟ممکن است در حرکت  و علامت آخر یا حرف آخر   کلمه باشد یا توامان باشد.

حرکات کوتاه ، (فتحه –کسره – ضمه ) و تشدید و تنوینهای ضمه و کسره هنگام وقف به سکون تبدیل میشوند.الا تشدید با مکث بیشتری همراه است.                                                   تهیه : قدرت اله محمودلو              معاون پرورشی مدرسه شیخ الاسلام

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 16 آذر 1397 02:37 ق.ظ

You actually stated that fantastically.
overnight cialis tadalafil 5 mg cialis coupon printable cialis generico postepay cialis billig are there generic cialis enter site 20 mg cialis cost tesco price cialis cialis generique 5 mg cialis 100mg suppliers cialis australian price
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:13 ق.ظ

Nicely put. Regards.
ou acheter du cialis pas cher how much does a cialis cost cialis 20 mg price cialis per pill cialis generic tadalafil buy cialis rezeptfrei sterreich buy cialis online nz tesco price cialis cialis authentique suisse cialis y deporte
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:27 ب.ظ

Good posts. Thank you!
cialis kaufen interactions for cialis enter site natural cialis pastillas cialis y alcoho generic cialis in vietnam interactions for cialis cialis australian price brand cialis nl cialis australian price cialis cipla best buy
سه شنبه 13 آذر 1397 02:01 ب.ظ

Cheers! A lot of material.

generic cialis pro we choice free trial of cialis overnight cialis tadalafil generic cialis tadalafil click here take cialis tadalafil generic for cialis cialis generic availability generic cialis at the pharmacy try it no rx cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:33 ق.ظ

Amazing tons of superb data!
wow look it cialis mexico cialis tablets australia overnight cialis tadalafil order generic cialis online cialis 5 effetti collaterali cialis canadian drugs order cialis from india fast cialis online the best site cialis tablets generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:30 ب.ظ

Awesome content. Thanks a lot!
we recommend cheapest cialis trusted tabled cialis softabs prescription doctor cialis cialis online deutschland free generic cialis miglior cialis generico acheter du cialis a geneve order a sample of cialis cialis en mexico precio cialis purchasing
دوشنبه 12 آذر 1397 02:15 ق.ظ

Excellent data. Kudos!
look here cialis order on line cialis generic availability cialis tadalafil cialis official site cialis australia org cialis online precios cialis peru generic cialis at walmart cialis flussig cialis patent expiration
یکشنبه 11 آذر 1397 01:21 ب.ظ

Very good posts. With thanks.
5 mg cialis coupon printable cialis 20 mg effectiveness tadalafil tablets sublingual cialis online only here cialis pills ou acheter du cialis pas cher cialis vs viagra enter site very cheap cialis generic cialis tadalafil cialis online nederland
یکشنبه 11 آذر 1397 02:02 ق.ظ

Useful forum posts. With thanks!
il cialis quanto costa buy original cialis cialis professional yohimbe cialis canada on line cialis 5 mg scheda tecnica achat cialis en suisse cialis lilly tadalafi sublingual cialis online cialis 5mg cialis australia org
جمعه 9 آذر 1397 02:16 ب.ظ

You actually expressed it fantastically!
achat cialis en itali cialis baratos compran uk does cialis cause gout cialis coupons printable cialis pills price each import cialis sialis cialis patent expiration acquistare cialis internet tadalafil 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 02:29 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of info!

non 5 mg cialis generici interactions for cialis cialis 20 mg enter site natural cialis prix cialis once a da cialis patent expiration buy cialis online nz buy cialis online legal cialis pills boards cialis arginine interactio
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:09 ب.ظ

Fantastic forum posts. Thanks a lot.
cialis side effects best generic drugs cialis cialis kamagra levitra cialis great britain cialis daily cialis authentique suisse we choice free trial of cialis cialis canada cialis canadian drugs canadian discount cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:59 ق.ظ

You actually reported that perfectly!
cialis taglich cialis 5 mg effetti collateral wow cialis tadalafil 100mg cialis reviews preis cialis 20mg schweiz price cialis per pill cialis pills in singapore cost of cialis per pill how to purchase cialis on line cialis 05
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:32 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis 5 mg para diabeticos cheap cialis buy cialis uk no prescription tadalafil legalidad de comprar cialis cialis daily callus cialis dosage cialis farmacias guadalajara fast cialis online
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:44 ب.ظ

You reported this adequately!
buy generic levitra levitra 20mg levitra levitra online levitra 20mg levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra generic levitra online vardenafil generic levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 08:24 ق.ظ

This is nicely expressed. .
acheter cialis kamagra miglior cialis generico how do cialis pills work cialis sans ordonnance prices on cialis 10 mg when will generic cialis be available we choice cialis pfizer india cialis generic cialis bula buying cialis on internet
شنبه 31 شهریور 1397 06:50 ب.ظ

You actually reported this effectively.
northwest pharmacies in canada canada viagra northwestpharmacy canadian pharmacy no prescription trust pharmacy of canada drugs for sale buy viagrow pro canada online pharmacies online drug store pharmacy times
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:50 ب.ظ

Fantastic tips. Thanks a lot!
canadian cialis canada pharmacies online prescriptions drugs for sale deep web online pharmacies mexico online pharmacies in usa north west pharmacy canada pharmacy canada buy viagra 25mg canadian viagra buy viagra usa
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:15 ق.ظ

Truly quite a lot of superb information!
how can i order viagra online where to buy real viagra online sildenafil online pharmacy viagra buy online uk buy uk viagra how old do you have to be to buy viagra buy now viagra viagra online with a prescription best buy viagra viagra tablets buy online
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:21 ق.ظ

Fantastic info. Many thanks!
how do cialis pills work cialis 05 cialis canada on line cialis 20 mg cut in half cipla cialis online prices for cialis 50mg cialis venta a domicilio wow cialis 20 we use it cialis online store opinioni cialis generico
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:56 ق.ظ

Great facts, Appreciate it.
best place to buy generic viagra buy viagra without prescription uk viagra to buy sildenafil citrate tablets getting viagra buy viagra super active is it legal to buy viagra online from canada buy viagra sildenafil buy viagra online rx. get viagra online
دوشنبه 22 مرداد 1397 02:43 ب.ظ

You made your point extremely clearly!.
precios de cialis generico canadian drugs generic cialis cialis sale online canadian cialis cialis sale online cialis dose 30mg link for you cialis price we use it 50 mg cialis dose cialis per paypa cialis tadalafil online
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:14 ق.ظ

Awesome information. Thanks.
cialis authentique suisse dosagem ideal cialis cialis 30 day trial coupon cialis sale online acquisto online cialis american pharmacy cialis cialis preise schweiz cialis 5mg prix prix cialis once a da cialis 5 mg funziona
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:32 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
buy internet viagra online prescription for viagra sildenafil generic uk buying viagra online safe buy viagra at walmart viagra uk buy how can i get viagra online get online prescription for viagra generic sildenafil buy cheap viagra
جمعه 17 فروردین 1397 11:14 ب.ظ

Whoa plenty of useful facts.
cialis baratos compran uk click here to buy cialis calis cipla cialis online 5 mg cialis coupon printable buy cialis online nz look here cialis cheap canada cialis super acti prezzo di cialis in bulgaria free generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 09:11 ب.ظ

Seriously all kinds of fantastic tips!
cilas ou acheter du cialis pas cher generic cialis at walmart where do you buy cialis how much does a cialis cost try it no rx cialis cialis taglich ou trouver cialis sur le net buy brand cialis cheap cialis pills price each
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:17 ب.ظ
It is not my first time to go to see this site, i
am browsing this site dailly and take pleasant data from here daily.
جمعه 12 آبان 1396 07:42 ب.ظ
بحث انگیزشی قطعا ارزش اظهار نظر است.
من معتقدم که شما باید بیشتر منتشر کنید
در این موضوع، ممکن است موضوع تابو نباشد اما معمولا مردم در مورد چنین مسائلی صحبت نمی کنند.
بعدی! با احترام!!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:54 ق.ظ
I am not sure where you're getting your information, however great topic.
I needs to spend some time finding out much more or working out
more. Thanks for magnificent info I was in search of this info for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : قدرت اله محمودلو
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :